Programmeerimine koolis (Python)

Üldinfo
Maht: 104.00 akad./h (4.00 EAP)
Hind osalejale: 320.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Õppevorm: kombineeritud
Kirjeldus
Õppesuunad: Tehnoloogiaharidus
Sisu:

Tartu Ülikooli täienduskoolitus.

Tehnoloogiline kirjasokus on tänapäeval sama oluline nagu emakeele oskus. Programmeerimiskeel Python sobib hästi esimeseks keeleks programmeerimisega alustavale noorele gümnaasiumis ja kutseõppes. Pythoniga saab muuta programmeerimise õppe koolis põnevaks ja äratada õppijates huvi, suunamaks neid IT haridusse. Koolitusel tutvustatakse Pythoni erinevate võimaluste kasutamist õpilastele antud huvitavate ülesannete lahendamisel (näiteks mängude programmeerimisel). Oluline on, et õpetaja ja õppijad tunneksid rõõmu programmeerimisest. Koolitus baseerub ProgeTiigri programmi raames loodud programmeerimiskeele Python õppematerjalidele.

Eesmärgid: Kursuse eesmärgiks on õpetada kasutama programmeerimiskeelt Python ja selle moodulit Pygame ning saadud oskusi rakendama IV kooliastme huvi- ja koolitundides.
Sihtgrupp vabatekstina: gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste õpetajad
Õpisündmuse teemad:

Järgnevate Pythoni programmeerimiskonstruktsioonide kasutamine:
o Muutuja
o Andmetüüp
o Avaldis
o Omistuslause
o Tingimuslause
o Tsükkel
o Alamprogramm
o Andmevahetus kasutaja ja failidega
Objektorienteeritud programmeerimise algteadmised.
Graafilise kasutajaliidese loomine mooduli Pygame abil.
Ülesannetele vastavate algoritmide loomine.
Ülevaate saamine erinevatest programmeerimiskeeltest.
Programmeerimisteadmiste metoodiliselt põhjendatud rakendamine õppetöös.

Alustamise tingimused: Eelnev kokkupuude programmeerimisega (näiteks programmeerimise algkursus ülikoolis) tuleb kasuks.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Arvestuse saamiseks tuleb kõik kodutööd sooritada positiivsele tulemusele ja sessioonide ajal toimuvatest tundidest osa võtta.

Õpiväljundid:

*oskab programmeerimiskeeles Python kasutada põhilisi programmeerimiskonstruktsioone: muutuja, andmetüüp, avaldis, omistuslause, tingimuslause, tsükkel, alamprogramm, andmevahetus kasutaja ja failidega;
*omab algteadmisi objektorienteeritud programmeerimisest;
*oskab luua graafilisi kasutajaliideseid mooduli Pygame abil;
*oskab luua ülesandele vastavat algoritmi;
*omab ülevaadet erinevatest programmeerimiskeeltest;
*oskab metoodiliselt põhjendatult rakendada oma teadmisi õppetöös;

Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrin.kiilaspaa@hitsa.ee, tel: 53011445

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli