Andragoogika kutseõpetajatele 2017

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus "Andragoogika kutseõpetajatele" on kavandatud kutseõpetajatele ning toetab ja arendab kutseõpetajate võimekust õpetada täiskasvanud õppijaid. Koolituse maht on 50 ak/t (sh 32 ak/t auditoorset tööd ja 18 ak/t iseseisvat tööd).
Toimumise aeg: 21.08.2017 - 22.09.2017
Kontaktpäev:
 • I moodul:  1. päev (21.08.2017 10:30 - 21.08.2017 18:00)
 • I moodul:  2. päev (22.08.2017 08:15 - 22.08.2017 16:00)
 • II moodul:  1. päev (21.09.2017 10:30 - 21.09.2017 18:00)
 • II moodul:  2. päev (22.09.2017 08:15 - 22.09.2017 16:00)
Maht: 50.00 akad/t
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • Kadri Kõiv (Loome OÜ)
 • Kristel Jalak (Loome OÜ)
 • Veiko Belials (Luua Metsanduskool)
Korraldav asutus: SA Innove
Kontaktisik: Annika Jalak, annika@developdesign.eu, tel: 5016008
Partner: Loome OÜ
Toimumise koht
Toimumise koht: Laitse Graniitvilla
Aadress: Laitse KERNU HARJU MAAKOND
URL: http://www.graniitvilla.ee/?page_id...
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

 • Rakendab andragoogika põhialuseid ja täiskasvanute õppimise seaduspärasusi grupi ja indiviidi tasandil kutseõppe taseme- ja täiendusõppes; 
 • mõistab oma rolli ning vastutust täiskasvanute koolitaja ja ennast juhtiva õppijana, analüüsides ja reflekteerides oma tegevust kutseõppe taseme- ja täiendusõppes;
 • mõistab koostöövajadust tasemeõppe mooduli rakenduskava või täiendusõppe õppekava raames õpetavate õpetajate vahel, oskab määratleda koostöökohti, algatades koostöökohtumisi ja-arutelusid;
 • loob õppimist toetava keskkonna, arvestades täiskasvanute õppegrupi või õppija eripära, ootusi ja erinevaid õpistiile;
 • juhib ja mõjutab õppeprotsessi, lähtudes grupi arengufaasidest;
 • loob hindamiskriteeriumid, hindab ja tagasisidestab täiskasvanud õppijate õpitulemusi individuaalselt ja meeskonnas viisil, mis on edasist õppimist toetav;
 • rakendab õppeprotsessis täiskasvanutele sobilikke õppemeetodeid, sh meetodeid, mis lähtuvad kogemusõppest, pakkudes täiskasvanutele võimalust õppida üksteiselt, arendada, arutleda ning ennast analüüsida;
 • käsitleb õppeprotsessis esile kerkivat vastupanu ja konflikte, arvestades õppijate eripära ja grupi arengufaase ning kasutades ennetavaid ja konstruktiivseid võtteid;
 • loob täiskasvanud õppijale suunatud õppevideoklipi ja laeb selle e-keskkonda. 


Sihtgrupid: Õpetaja.
Sihtgrupi moodustavad kutseõppeasutuste kutseõpetajad (kutseõppeasutuses töötav õpetaja, kes vastab kutseõpetaja kutsestandardis sätestatud nõuetele (vt kutseõpetaja
kutsestandard tase 5-7 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/valdkond/10521633 )
Haridusastmed: Kutseharidus
Eesmärgid: Koolituse "Andragoogika kutseõpetajatele" eesmärgiks on tõsta kutseõpetajate võimekust õpetada ja toetada kutseõppeasutuse täiskasvanud õppijaid.
Sisu:

Koolituse "Andragoogika kutseõpetajale" pikkuseks on 4 õppepäeva: I moodul (2 õppepäeva) ja II moodul (2 õppepäeva).

Vaata moodulite toimumise kuupäevasid koolitusinfo lõpust. 

I mooduli lühikirjeldus 

1. päev: Täiskasvanukoolitaja roll ja põhiprotsessid koolitusel. Päeva eesmärgiks on anda ülevaade täiskasvanu õppimise olulisematest aspektidest, analüüsida täiskasvanukoolitaja rolli ja tegevusi kutseõppe kontekstis ning kirjeldada peamisi koolituse käigus toimuvaid protsesse. 

2. päev: Täiskasvanukoolitaja „tööriistakast“ ehk koolitusel kasutatavad meetodid ja programmi koostamine. Päeva eesmärgiks on anda ülevaade peamistest täiskasvanute koolituses kasutatavatest koolitusmeetoditest ning tutvustada õppemeetodite valikupõhimõtteid koolituse eesmärgist, sihtgrupist, õpi- ja grupiprotsessi faasist lähtuvalt. 

II mooduli lühikirjeldus 

1. päev: Õppeprotsessi ja õpitulemuste analüüs ja hindamine. Tagasiside. Päeva eesmärgiks on varustada osalejad täiskasvanute hindamiseks ning arendava tagasiside andmiseks sobivate meetoditega. 

2. päev: Iseseisvate kodutööde tagasiside ja professionaalne eneseareng. Päeva eesmärgiks on täiskasvanute koolitaja eneseteadlikkuse suurendamine, eneseanalüüsivõtete täiendamine ja õpiprotsessist kokkuvõtete tegemine. 

Koolitusel seotakse andragoogika teemad koheselt kutseõppe kontekstiga. Koolitusel lähtutakse andragoogilistest põhimõtetest ning 80% õppemeetoditest on tegevuslikud ja praktilised. 

Koolituse viivad läbi DevelopDesign® koolitajad Kristel Jalak ja Kadri Kõiv ning kutseõpetaja-praktik Veiko Belials (Luua Metsanduskool). 

DevelopDesign®


Õpisündmuse teemad:

Koolituse peamised teemad on:

 • Andragoogika põhialused kutsehariduse kontekstis 
 • Õppeprotsessi ette valmistamine
 • Õppeprotsessi läbi viimine
 • Õppeprotsessi analüüs ja õpitulemuste hindamine
 • Õpitulemuste tagasisidestamine
 • Täiskasvanute koolitaja professionaalne eneseareng
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppematerjalid asuvad aadressil moodle.developdesign.eu
Ligipääsu materjalidele annab Teile kasutajanimi ja salasõna, mis saadetakse registreeritud osalejatele e-kirjaga.
Alustamise tingimused: Osalejad on kutseõppeasutuste kutseõpetajad, kes viivad läbi täiskasvanutele suunatud õpet.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Koolituse läbimise üheks eelduseks on aktiivne osalemine auditoorses õppetöös mahus 28-32 ak/h ja teiseks eelduseks iseseisva töö sooritamine vastavalt lävendikriteeriumile. Koolituse edukat lõpetanutele väljastatakse tunnistus.

Link materjalidele: http://moodle.developdesign.eu
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.08.2017 - 22.08.2017
Toimumise koht: Laitse Graniitvilla
Aadress: Laitse KERNU HARJU MAAKOND Harju maakond
URL: http://www.graniitvi...

Vaata detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad/t

Vaata vähem

1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.08.2017 10:30 - 21.08.2017 18:00
Koolitajad: Kadri Kõiv, Veiko Belials (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Laitse Graniitvilla
Aadress: Laitse KERNU HARJU MAAKOND Harju maakond
URL: http://www.graniitvilla.ee/?page_id=36&l...

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Andragoogika põhialused. Õppeprotsessi ettevalmistamine ja läbiviimine.
Päevakava: 10.30-11.00 hommikukohv
11.00-12.30 Koolituse eesmärgistamine. Sissejuhatus andragoogikasse
12.30-12.45 kohvipaus
12.45-14.00 Andragoogika põhialused
14.00-14.45 lõuna
14.45-16.15 Õppeprotsessi juhtimine. Eesmärgistamine ja õpiväljundite seadmine
16.15-16.30 kohvipaus
16.30-18.00 Grupiprotsesside juhtimine

Koolituse korraldajal on õigus programmis muudatusi teha.

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.08.2017 08:15 - 22.08.2017 16:00
Koolitajad: Kadri Kõiv, Veiko Belials (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Laitse Graniitvilla
Aadress: Laitse KERNU HARJU MAAKOND Harju maakond
URL: http://www.graniitvilla.ee/?page_id=36&l...

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Õppeprotsessi ettevalmistamine ja läbiviimine
Päevakava: 08.15-08.30 kogunemine
08.30-10.00 Õpivalmiduse kujundamine ja vastuseisu juhtimine
10.00-10.15 kohvipaus
10.15-12.00 Koolitusmeetodid ja nende rakendamine andragoogilistest printsiipidest lähtuvalt
12.00-12.45 lõuna
12.45-14.15 Koolitusmeetodid ja nende rakendamine andragoogilistest printsiipidest lähtuvalt
14.15-14.30 kohvipaus
14.30-16.00 Koolitusprogrammi koostamine

Vaata vähem

II moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.09.2017 - 22.09.2017
Toimumise koht: Laitse Graniitvilla
Aadress: Laitse KERNU HARJU MAAKOND Harju maakond
URL: http://www.graniitvi...

Vaata detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad/t

Vaata vähem

1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.09.2017 10:30 - 21.09.2017 18:00
Koolitajad: Kristel Jalak, Veiko Belials (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Laitse Graniitvilla
Aadress: Laitse KERNU HARJU MAAKOND Harju maakond
URL: http://www.graniitvilla.ee/?page_id=36&l...

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Analüüs ja hindamine
Päevakava: 10.30-11.00 hommikukohv
11.00-12.30 Sissejuhatus: analüüs ja hindamine. Väljundipõhine hindamine kutsehariduses
12.30-12.45 kohvipaus
12.45-14.00 Väljundipõhine hindamine kutsehariduses
14.00-14.45 lõuna
14.45-16.15 Arendav tagasiside ja hindamine
16.15-16.30 kohvipaus
16.30-18.00 Väljundipõhine hindamine kutsehariduses

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.09.2017 08:15 - 22.09.2017 16:00
Koolitajad: Kristel Jalak, Veiko Belials (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Laitse Graniitvilla
Aadress: Laitse KERNU HARJU MAAKOND Harju maakond
URL: http://www.graniitvilla.ee/?page_id=36&l...

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Tagasisidestamine ja täiskasvanute koolitaja professionaalne eneseareng
Päevakava: 08.15-08.30 kogunemine
08.30-10.00 Iseseisvate tööde tagasisidestamine ja hindamine
10.00-10.15 kohvipaus
10.15-12.00 Õpiväljundite saavutamise hindamine
12.00-12.45 lõuna
12.45-14.15 Täiskasvanute koolitaja professionaalne eneseareng
14.15-14.30 kohvipaus
14.30-16.00 Täiskasvanute koolitaja professionaalne eneseareng

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse