Pedagoogilise haridusega HEV laste õppe koordineerija pedagoogilis-psühholoogiliste nõustamisoskuste täiendamine

Üldinfo:
Toimumise aeg: 15.09.2017 - 27.10.2017
Maht: 24.00 akad/t (0.92 EAP)
Osalejate arv: 16 kuni 16 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: http://www.ht.ut.ee/et/pedagoogilise-haridusega-hev-laste-oppe-koordineerija-pedagoogilis-psuhholoogiliste-noustamisoskuste
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme 1a TARTU Tartu maakond
Lisainfo: Rühm on täitunud!

Registreeru kursuse II rühma: http://www.ht.ut.ee/et/pedagoogilise-haridusega-hev-laste-oppe-koordineerija-pedagoogilis-psuhholoogiliste-0
Kirjeldus
Sisu:

HEVKO roll haridussüsteemis, enda kui vanemate ja õpetajate toetaja nähtavaks tegemine, hariduslikud erivajadused

Aitamis- ja nõustamisoskused

Nõustamine haridussüsteemis ja pedagoogilis-psühholoogilise nõustamise eripärad võrreldes teiste nõustamismeetoditega

Hea nõustaja omadused

Nõustamissuhe, positiivse suhte loomine ja säilitamine- rollimäng

Vestluse juhtimine: selge eneseväljendamine, kuulamine ja aktiivne kuulamine, enesekehtestamine- praktilised harjutused

Erinevad probleemilahendusmeetodid, konfliktide lahendamine

Pedagoogilis-psühholoogiline meeskondlik nõustamine ümarlauas- rollimäng ette antud juhtumi baasil, rollimängu analüüs

Kodutööna esitatud ümarlaudade analüüs gruppides, ettepanekud ja soovitused, nõustamise tulemuslikkus ja nõustamist takistavad tegurid

Konstruktiivse tagasiside andmine teistele täiskasvanutele (lapsevanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele) nii positiivse kui negatiivse info edastamisel

Täiskasvanute vahelise keerulise ja emotsionaalse suhtlemisega toime tulemine

Koolituse läbimine toetab kutsestandardis vanemõpetaja ja meisterõpetaja tasemel kompetentsi nõustamine ja mentorlus.


Sihtgrupp vabatekstina: õpetajad (üld- ja kutseharidus)
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Osalemine õppetöös, iseseisva töö arvestuslik sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.  Lõpetamisel väljastatav dokument on Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistus.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

- väärtustab nõustamisoskuste olemasolu ja arendamist HEVKO töös;

- teab pedagoogilis-psühholoogilise nõustamise eripärasid võrreldes teiste nõustamismeetoditega;

- teab täiskasvanu (teise õpetaja, lapsevanema) nõustamise eripärasid;

- õppija on harjutanud praktilisi oskusi, mille abil on võimalik tõhustada koostööd kooli meeskonnas;

- õppija on harjutanud praktilisi oskusi, mille abil on võimalik parandada suhete kvaliteeti ja tõhustada koostööd lapsevanematega;

- õppija on arendanud metakognitiivseid oskusi, analüüsinud nõustajale vajalikke omadusi, teostanud eneseanalüüsi ning teadvustanud iseenda olemasolevad ja arendamist vajavad nõustamisoskused;

- õppija on teadvustanud ja rakendanud meeskondliku nõustamise (ümarlaua) põhimõtteid ning erinevaid rolle selles;

- õppija oskab järgida konstruktiivse kohtumise läbiviimise struktuuri;

- õppija on analüüsinud HEV lapse aitamiseks kokku kutsutud ümarlauas toimuvat ning enda rolli ja käitumist selles.

Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse