Pedagoogilise haridusega HEV laste õppe koordineerija pedagoogilis-psühholoogiliste nõustamisoskuste täiendamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse läbinu on läbi mõelnud enda kui nõustaja rolli HEV laste toetamise koordineerijana, teab ja tähtsustab hariduslike erivajadustega laste erinevaid vajadusi, oskab efektiivsemalt nõustada lapsevanemaid ja kolleege nii individuaalselt kui ümarlauas,
Toimumise aeg: 15.09.2017 - 27.10.2017
Maht: 24.00 akad/t
  • Auditoorne: 16 akad/t
  • Iseseisev töö: 8 akad/t
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: http://www.ht.ut.ee/et/pedagoogilise-haridusega-hev-laste-oppe-koordineerija-pedagoogilis-psuhholoogiliste-noustamisoskuste
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme 1a TARTU TARTU MAAKOND
Lisainfo: Rühm on täitunud!

Registreeru kursuse II rühma: http://www.ht.ut.ee/et/pedagoogilise-haridusega-hev-laste-oppe-koordineerija-pedagoogilis-psuhholoogiliste-0
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: - väärtustab nõustamisoskuste olemasolu ja arendamist HEVKO töös; - teab pedagoogilis-psühholoogilise nõustamise eripärasid võrreldes teiste nõustamismeetoditega; - teab täiskasvanu (teise õpetaja, lapsevanema) nõustamise eripärasid; - õppija on harjutanud praktilisi oskusi, mille abil on võimalik tõhustada koostööd kooli meeskonnas; - õppija on harjutanud praktilisi oskusi, mille abil on võimalik parandada suhete kvaliteeti ja tõhustada koostööd lapsevanematega; - õppija on arendanud metakognitiivseid oskusi, analüüsinud nõustajale vajalikke omadusi, teostanud eneseanalüüsi ning teadvustanud iseenda olemasolevad ja arendamist vajavad nõustamisoskused; - õppija on teadvustanud ja rakendanud meeskondliku nõustamise (ümarlaua) põhimõtteid ning erinevaid rolle selles; - õppija oskab järgida konstruktiivse kohtumise läbiviimise struktuuri; - õppija on analüüsinud HEV lapse aitamiseks kokku kutsutud.
Sihtgrupid: Õpetaja.
Õpetajad (üld- ja kutseharidus)
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Kursuse läbinu on läbi mõelnud enda kui nõustaja rolli HEV laste toetamise koordineerijana, teab ja tähtsustab hariduslike erivajadustega laste erinevaid vajadusi, oskab efektiivsemalt nõustada lapsevanemaid ja kolleege nii individuaalselt kui ümarlauas, et koolis probleeme ennetada või nendega toime tulla.

Koolituse läbimine toetab kutsestandardis vanemõpetaja ja meisterõpetaja tasemel kompetentsi nõustamine ja mentorlus.
Sisu: HEVKO roll haridussüsteemis, enda kui vanemate ja õpetajate toetaja nähtavaks tegemine, hariduslikud erivajadused Aitamis- ja nõustamisoskused Nõustamine haridussüsteemis ja pedagoogilis-psühholoogilise nõustamise eripärad võrreldes teiste nõustamismeetoditega Hea nõustaja omadused Nõustamissuhe, positiivse suhte loomine ja säilitamine- rollimäng Vestluse juhtimine: selge eneseväljendamine, kuulamine ja aktiivne kuulamine, enesekehtestamine- praktilised harjutused Erinevad probleemilahendusmeetodid, konfliktide lahendamine Pedagoogilis-psühholoogiline meeskondlik nõustamine ümarlauas- rollimäng ette antud juhtumi baasil Rollimängu analüüs teoreetiliste pidepunktide abil: konstruktiivse ümarlaua ülesehitus ja läbiviimine; soodsa õhkkonna loomine aruteluks, vestluse alustamine, probleemi täpsustamine, probleemi lahendamine, kohtumise lõpetamine Kodutööna esitatud ümarlaudade analüüs gruppides, ettepanekud ja soovitused, nõustamise tulemuslikkus ja nõustamist takistavad tegurid Konstruktiivse tagasiside andmine teistele täiskasvanutele (lapsevanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele) nii positiivse kui negatiivse info edastamisel Täiskasvanute vahelise keerulise ja emotsionaalse suhtlemisega toime tulemine Iseseisev ülesanne: Ümarlaua organiseerimine oma koolis
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine mõlema päeva õppetöös, iseseisva töö arvestuslik sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
Lõpudokument: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Ly Erg - MA (koolipsühholoogia), koolipsühholoogi V kutsekvalifikatsioon
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse