Toimetulek verbaalse ja füüsilise agressiooniga

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpetajate teadmiste ja oskuste suurendamine agressiooni mõistmisest, ennetamisest ning võimalikest sekkumisviisidest nii verbaalsetes kui ka füüsiliselt agressiivsetes olukordades, õpetajate reflekteerimisvõime toetamine emotsionaalselt pingelistes olukor
Toimumise aeg: 13.12.2017 - 14.12.2017
Maht: 26.00 akad/t
  • Auditoorne: 14 akad/t
  • Iseseisev töö: 12 akad/t
Osalejate arv: 24 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: http://www.ht.ut.ee/et/toimetulek-verbaalse-fuusilise-agressiooniga
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme 1a TARTU TARTU MAAKOND
Lisainfo: Rühm on täitunud! Registreeru ootejärjekorda telefonil 737 6448.
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: - teab agressiooni ennetava kommunikatsiooni põhitõdesid; - oskab ägedas konfliktiolukorras verbaalselt olukorda lahendada; - oskab hinnata võimalikule agressioonile viitavaid märke ja ennetada agressiooni eskaleerumist; - teab koolitöötajale kehtivat füüsiliste sekkumiste õiguslikku raamistikku Eestis; - teab, mida teha olukorras, kus sõnadest enam abi ei ole ning olukord muutub füüsiliselt ähvardavaks kas enda või õpilaste suhtes; - oskab kasutada turvalisi sekkumistehnikaid enda ja õpilaste kaitseks vägivaldsetes olukordades (verge metoodikal põhinevad sekkumised); - teab agressiivses olukorras kehtivaid meeskonnatöö põhitõdesid ning oskab minna appi konfliktiolukorras olevale kolleegile; - oskab reflekteerida konfliktolukordi ning arendada oma valmisolekut sellistes olukordades tulemuslikult toimida.
Sihtgrupid: Õpetaja.
üldhariduskoolide õpetajad
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Õpetajate teadmiste ja oskuste suurendamine agressiooni mõistmisest, ennetamisest ning võimalikest sekkumisviisidest nii verbaalsetes kui ka füüsiliselt agressiivsetes olukordades, õpetajate reflekteerimisvõime toetamine emotsionaalselt pingelistes olukordades.

Täiendusõppe läbimine toetab õpetaja ja vanemõpetaja õpikeskkonna kujundamise kompetentse (sh lahendab distsipliiniprobleeme, kaasates vajadusel kolleege, tugispetsialiste ja lapsevanemaid; kasutab olukorrale sobivaid suhtlusviise; on hea kuulaja).
Sisu: Agressiivse käitumise ennetamine Käitumisprobleemidega inimestega töötamise alustalad Füüsilise agressiooni ohjamise õiguslik raamistik Eestis Agressiivse olukorra hindamine ja meeskonnatöö Olukordade dokumenteerimine ja jätkutugi Kontaktimeetodid ja positsioneerimine ärevas olukorras Enda käitumise jälgimine Vastanduva käitumise mõju Turvalised ja abistavad eskordivõtted Turvaline füüsilise agressiooni peatamine Praktilised füüsilised harjutused: esemega rünnak õpetaja või kaasõpilase suhtes; õpilaste omavahelise kakluse turvaline peatamine Meeskonnatöö harjutamine Agressiooni ennetav kommunikatsioon ning verbaalne piiride seadmine Iseseisev ülesanne
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine mõlema õppepäeva õppetöös, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
Lõpudokument: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Airiin Demir - kõrgharidus, praktilise töö kogemus. Martin Kallavus - kõrgharidus, praktilise töö kogemus
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse