Pedagoogilise haridusega HEV laste õppe koordineerija pedagoogilis-psühholoogiliste nõustamisoskuste täiendamine

Üldinfo:
Toimumise aeg: 19.01.2018 - 02.03.2018
Maht: 24.00 akad/t (0.92 EAP)
Osalejate arv: 16 kuni 16 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: http://www.ht.ut.ee/et/pedagoogilise-haridusega-hev-laste-oppe-koordineerija-pedagoogilis-psuhholoogiliste-0
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme 1a TARTU Tartu maakond
Kirjeldus
Sisu:
 • HEVKO roll haridussüsteemis, enda kui vanemate ja õpetajate toetaja nähtavaks tegemine, hariduslikud erivajadused
 • Aitamis- ja nõustamisoskused
 • Nõustamine haridussüsteemis ja pedagoogilis-psühholoogilise nõustamise eripärad võrreldes teiste nõustamismeetoditega
 • Hea nõustaja omadused
 • Nõustamissuhe, positiivse suhte loomine ja säilitamine- rollimäng
 • Vestluse juhtimine: selge eneseväljendamine, kuulamine ja aktiivne kuulamine, enesekehtestamine- praktilised harjutused
 • Erinevad probleemilahendusmeetodid, konfliktide lahendamine
 • Pedagoogilis-psühholoogiline meeskondlik nõustamine ümarlauas- rollimäng ette antud juhtumi baasil, rollimängu analüüs
 • Kodutööna esitatud ümarlaudade analüüs gruppides, ettepanekud ja soovitused, nõustamise tulemuslikkus ja nõustamist takistavad tegurid
 • Konstruktiivse tagasiside andmine teistele täiskasvanutele (lapsevanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele) nii positiivse kui negatiivse info edastamisel
 • Täiskasvanute vahelise keerulise ja emotsionaalse suhtlemisega toime tulemine
 • Koolituse läbimine toetab kutsestandardis vanemõpetaja ja meisterõpetaja tasemel kompetentsi nõustamine ja mentorlus.

Koolitus on seotud õpetaja kutsestandardi tasemetega 7 ja 8.
Koolituse õppejõud on Ly Erg

Sihtgrupp vabatekstina: õpetajad (üld- ja kutseharidus)
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Osalemine õppetöös, iseseisva töö arvestuslik sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.  Lõpetamisel väljastatav dokument on Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistus.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

- väärtustab nõustamisoskuste olemasolu ja arendamist HEVKO töös;

- teab pedagoogilis-psühholoogilise nõustamise eripärasid võrreldes teiste nõustamismeetoditega;

- teab täiskasvanu (teise õpetaja, lapsevanema) nõustamise eripärasid;

- õppija on harjutanud praktilisi oskusi, mille abil on võimalik tõhustada koostööd kooli meeskonnas;

- õppija on harjutanud praktilisi oskusi, mille abil on võimalik parandada suhete kvaliteeti ja tõhustada koostööd lapsevanematega;

- õppija on arendanud metakognitiivseid oskusi, analüüsinud nõustajale vajalikke omadusi, teostanud eneseanalüüsi ning teadvustanud iseenda olemasolevad ja arendamist vajavad nõustamisoskused;

- õppija on teadvustanud ja rakendanud meeskondliku nõustamise (ümarlaua) põhimõtteid ning erinevaid rolle selles;

- õppija oskab järgida konstruktiivse kohtumise läbiviimise struktuuri;

- õppija on analüüsinud HEV lapse aitamiseks kokku kutsutud ümarlauas toimuvat ning enda rolli ja käitumist selles.

Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse