Kõnehilistusega lapsed - potentsiaalsed õpiraskustega lapsed: märkamine ja arengu toetamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus lapse kognitiivse- ja kõne arengu seaduspärasustest, arengu hindamise meetoditest ning lapse eripära arvestamisest õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel.
Toimumise aeg: 15.01.2018 - 06.02.2018
Maht: 52.00 akad/t
  • Auditoorne: - akad/t
  • Praktiline: - akad/t
  • Iseseisev töö: - akad/t
Osalejate arv: 25 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: https://www.ht.ut.ee/et/konehilistusega-lapsed-potentsiaalsed-opiraskustega-lapsed-markamine-arengu-toetamine-ii-ruhm
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme 1a TARTU Tartu maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

tunneb lapse kognitiivse, kõne ja sotsiaalse arengu seaduspärasusi varases eas,

oskab hinnata laste kognitiivset ja kõne arengut varases eas, kasutades selleks õpetajale käepäraseid meetodeid,

oskab arvestada lapse arengu eripära õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel rühmas,

mõistab enda rolli koostöös erinevate spetsialistidega (psühholoog, logopeed, eripedagoog), oskab otsida abi ja infot kõne arengu hilistusega laste arengu toetamisel.  

Sihtgrupid: Õpetaja.
töötavad koolieelse lasteasutuse õpetajad
Haridusastmed: Alusharidus
Eesmärgid: Anda teadmised lapse kognitiivse- ja kõne arengu seaduspärasustest, arengu hindamise meetoditest ning oskused teadmiste rakendamiseks lapse eripära arvestamisel õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel.
Sisu:
  • Kõne ja tunnetustegevuse areng varajases eas, so 4 esimesel eluaastal
  • Kognitiivse ja sotsiaalse (sh kõne) arengu oluliste tunnuste hindamine ja arengus mahajäämuse märkamine
  • Hilistunud arenguga lapse hindamine
  • Lapse arengu toetamine rühmatingimustes õpetaja, tugispetsialisti ja pere koostöös

Koolitus on seotud õpetaja kutsestandardi tasemega 6.
Õppejõud: Marika Padrik, Merit Hallap, Signe Raudik, Astra Schults

Õppevorm: auditoorne
Alustamise tingimused: töötamine koolieelse lasteasutuse õpetajana
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Osalemine õppetöös vähemalt 80% ja õpiväljundite saavutamine, iseseisva töö arvestuslik sooritamine.

Lõpetamisel väljastatav dokument on Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistus.


Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitust läbiviivatel õppejõududel on vähemalt magistrikraad ja kolmeaastane töökogemus õpetajakoolituse õppejõuna (sh õpetajate täiendusõppes).}
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse