Jõukohane õppimine ja seda toetav õpetamine I-II kooliastmes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on kujundada õpetajal valmisolek õpilase arengu toetamiseks ning vastava õpikeskkonna loomiseks ning süvendada õpetaja uurimispädevust õpilase kognitiivse ja sotsiaalse arengu vallas.
Toimumise aeg: 20.02.2018 - 03.05.2018
Maht: 52.00 akad/t
 • Auditoorne: - akad/t
 • Praktiline: - akad/t
 • Iseseisev töö: - akad/t
Osalejate arv: 25 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: https://www.ht.ut.ee/et/joukohane-oppimine-seda-toetav-opetamine-i-ii-kooliastmes-ii-ruhm
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme 1a TARTU Tartu maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud õpetaja:

 • on teadlik õpilase tunnetusprotsesside iseärasustest algklassides ja oskab neid arvestada õppe kavandamisel;
 • oskab arvestada õppija sotsiaal-emotsionaalse arengu seaduspärasid õppe kavandamisel ning planeerib õppetegevustesse sotsiaal-emotsionaalsete pädevuste toetamist;
 • on teadlik matemaatiliste ja keelepädevuste arendamise võimalustest erinevatel kognitiivsetel tasemetel;
 • tunneb varase lugemise ja tekstimõistmise oskuse arendamise põhimõtteid, oskad rakendada neid õppetegevustes;
 • oskab hinnata oma õpetamistegevuste mõju õpilaste matemaatika ja lugemisoskusele I-II kooliastmes;
 • oskab rakendada tervikliku õppetegevuse kavandamisel ja hindamisel erinevaid õpikeskkondi ja -tarkvara.
Sihtgrupid: Õpetaja.
töötavad I-II kooliastme õpetajad
Haridusastmed: Üldharidus
Eesmärgid: Kujundada algõpetuse õpetajal valmisolek õpilase arengu toetamiseks ning vastava õpikeskkonna loomiseks. Süvendada õpetaja uurimispädevust õpilase kognitiivse ja sotsiaalse arengu vallas.
Sisu:
 • Õppija tunnetusprotsesside ealiste iseärasuste arvestamine õppimise toetamisel
 • Õppija sotsiaal-emotsionaalse arengu ealiste seaduspärade arvestamine ja nende arengu toetamine õppetegevustes
 • Matemaatika õppimise toetamine mõistete ja algoritmide omandamise erinevatel perioodidel
 • Arusaamisega õppimist toetavad matemaatikateadmiste hindamismeetodid
 • Õpilaste vigade analüüsimine, toetamaks õpetuse parandamist
 • Erinevatel tasanditel lugemisoskuse toetamine ja hindamine emakeeleõppe kriitilisel perioodil
 • Emakeele tasemetööde ja võrdlusuuringute mõju õpilaste lugemisoskuse arengule
 • Lugemisoskuse arendamine eakaaslastega suhtlemise kaudu
 • Probleemipõhise õppe lühitutvustus
 • Õpetaja professionaalne tegevus õppeprotsessis – enesehindamine, refleksioon ja arutelu

Koolitus on seotud õpetaja kutsestandardi tasemega 7.
Õppejõud: Astra Schults, Anu Palu, Krista Uibu

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Alustamise tingimused: töötamine õpetajana
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Aktiivne osalemine õppepäevadel ja iseseisva töö sooritamine. Kursuse lõpetajad saavad  Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitust läbiviivatel õppejõududel on vähemalt magistrikraad, õppe- ja teadustöö tegemise kogemus, kolmeaastane töökogemus õpetajakoolituse õppejõuna, sh täiendusõppes.}
Õppekavarühm: Klassiõpetaja koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse