Muutuste ja muudatuste juhtimine organisatsioonis. Meistriklass (üldhariduskooli ning kutseõppeasutuse juhid)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Juhid, kellel on mõningane kogemus muudatuste juhtimisest ja kes on teadlikud muudatuste juhtimise põhitõdedest, teooriast ning strateegiatest, kuid vajavad juurde lisateadmisi innovatsiooni juhtimisest. Võivad olla oma ametis uued juhid.
Toimumise aeg: 20.09.2017 - 13.03.2018
Maht: 52.00 akad/t
 • Auditoorne: 38 akad/t
 • Iseseisev töö: 14 akad/t
Osalejate arv: 18 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Change Partners OÜ
Kontaktisik: Heli Allika, heli@changepartners.ee
Partner: SA Innove
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Uute teadmiste, meetodite ja töövahendite omandamine, mida on võimalik koheselt rakendada käsilolevate muudatuste elluviimisel oma organisatsioonis.

Koolituse tulemusel on osaleja:

- saanud juurde teadmisi innovatsiooni vajalikkusest kui õppiva organisatsiooni ühest lahutamatust osast ning mõistnud enda rolli innovatsioonijuhina

- on saanud teadmised ja tööriistakasti oma kooli organisatsioonikultuuri ja juhtväärtuste analüüsimiseks/ühtlustamiseks/muutmiseks innovatsiooni kontekstis.

- on töötanud välja reaalsed mõõdikud innovatsiooni juhtimiseks ja tulemuste mõõtmiseks oma kooli näitel

- oskab oma visiooni ja ideid inspireerivalt kommunikeerida ning meeskonnaliikmeid kaasata;

- on saanud teadlikumaks endast kui tranformatiivsest õppijast ja liidrist ning mõistab selle olulisust muudatuste elluviijana

Praktiku näidete abil on tekkinud selgem ettekujutus juhi rollist muutuste eestvedajana ning näitlikustatud on parimad praktikad innovatsioonijuhtimise valdkonnas välisriikide näitel.

Osaleja: 

- on saanud juurde teadmisi ja oskusi kriisijuhina ning analüüsinud haridusvallas turn around kogemusi (nii Eestist kui mujalt maailmast);

- on analüüsinud muudatuste- ning innovatsioonijuhtimise praktikaid rahvusvahelisel tasandil;

- on teadlik endast kui transformatiivsest õppijast ning – liidrist ning mõistnud selle vajalikkust kooli kui õppiva, innovaatilise organisatsiooni ühte lahutamatut osa.

Osalejad on saanud tagasisidet ning ideid oma kavandatava muudatusprojekti elluviimiseks ning on praktiseerinud oma muudatusvisiooni selget esitlemist.

Osalejad on saanud vahetada kogemusi muudatusprojektide elluviimise üle, analüüsinud edutegureid ja takistusi ning teinud plaani soovitud muutuste kinnistamiseks ja edasiste muutuste kavandamiseks


Sihtgrupid: Õppejuht, Haridusasutuse juht.
Juhid, kes on teadlikud muudatuste juhtimise põhitõdedest, teooriast ning strateegiatest, innovatsiooni juhtimisest kuid vajavad lisateadmisi transformatiivse õppimise ja –liidrirolli ning kriiside juhtimise kohta. Võivad olla staažikad juhid, kes on viinud oma organisatsioonis läbi edukalt muudatusi.
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Sisu:

Fookus on osalejate endi jaoks oluliste innovatsiooni ja muutuste juhtimisega seotud küsimuste lahendamisel läbi grupitööde, praktiliste harjutuste, kaas- ja grupicoachingute.

Koolitus toimub nelja ühepäevase koolitusena + jätkuseminar.

Ajakava:

10.00 - 11.30 I osa 
11.30 - 11.45 paus 
11.45 - 13.15 II osa 
13.15 - 13.45 lõuna 
13.45 - 15.15 III osa 
15.15 - 15.30 paus 
15.30 - 17.00 IV osa

Õpisündmuse teemad:
 • Innovatsiooni juhtimine koolis ja muutustele ning õppimisele avatud organisatsioonikultuuri loomine
 • Tutvumine osalejate muudatusväljakutsetega
 • Milliseid muudatusi uue õpikäsitluse rakendamine nõuab ning milliseid väljakutseid esitab tänasele koolile? Milline on meie kooli tänane seis selle muutuse kontekstis?
 • Muutuste protsessi mudel, mis faasis oma muutusega täna oleme ja mida tuleb teha järgmisesse faasi edasiliikumiseks
 • Muutuste/innovatsiooni juhtimise psühholoogia
 • Muudatuste kommunikatsioon.
 • Pühendumise saavutamine – dialoogi organiseerimine
 • Uuemad muudatuste- ning innovatsioonijuhtimise praktikaid rahvusvahelisel tasandil koolides. Turn around kogemused koolidest Soome jt riikide näitel sh praktiku enda kogemusel
 • Transformatiivse eestvedamise olemus ja näidete analüüs
 • Ettevalmistus praktikaklassiks – õpitu analüüs oma kooli muudatusprojekti kontektstis
 • Praktikaklass
Õppevorm: auditoorne
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.09.2017
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412 Harju maakond

Vaata detailset infot

Sisu: Innovatsiooni juhtimine koolis ja muutustele ning õppimisele avatud organisatsioonikultuuri loomine
- Mida innovatsiooni all üldse mõistame koolis?
- Kuidas saab innovatsiooni juhtida? Innovatsiooni juhtimise töövahendid ja raamistikud: pentatloni mudel, Kotteri muudatuste juhtimise mudel, organisatsioonilinekahekäelisus
- Milline seos on eestvedamise stiilil ja innovatsioonil? Organisatsioonikultuuri oluline roll innovatsiooni juhtimisel koolis. Milline on innovatsiooni soodustav organisatsioonikultuur?
- Kuidas saan juhina organisatsioonikultuuri mõjutada ja arendada?
- Mõõdikute loomine innovatsiooni juhtimiseks koolis, juhi töövahendid organisatsioonilise ja käitumusliku mõju eesmärgistamiseks/hindamiseks.

Tutvumine osalejate muudatusväljakutsetega:
- Iga osaleja tutvustab ühte oma koolis käsilolevat muudatusprojekti laudkondades ja millist tuge loodab antud muutusega seoses koolituselt saada (saadame osalejatele abivahendi enne koolitust selle tutvustuseettevalmistamiseks).
- Osalejate muudatusprojektide määratlemine muudatuste maatriksimudelil ja suurimate muudatuste/innovatsiooni juhtimisega seotud väljakutsete sõnastamine.

Milliseid muudatusi uue õpikäsitluse rakendamine nõuab ning milliseid väljakutseid esitab tänasele koolile? Milline on meie kooli tänane seis selle muutuse kontekstis ?
- Innovaatiliste koolide videonäidetega (välismaalt) tutvumine ja näidete analüüs.
- Muudatusvalmiduse kiirdiagnostika uue õpikäsitluse rakendamise kontekstis. Diagnostika tulemuste tutvustamine kolmikutes, peamiste väljakutsete sõnastamine ja kogemuste jagamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad/t

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.10.2017
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412 Harju maakond

Vaata detailset infot

Sisu: Muudatuste kommunikatsiooni ja kaasamise töötuba

Muutuste protsessi mudel, mis faasis oma muutusega täna oleme ja mida tulebteha järgmisesse faasi edasiliikumiseks:
- Kodutööde analüüs
- Koolijuhi roll ja töö muudatuste eri faasides.
- Juhi tööriistade katsetamine planeerimise faasiga seoses selge muudatusvisiooni sõnastamisel ja muudatusvajaduse tekitamisel

Muutuste/innovatsiooni juhtimise psühholoogia:
- Miks muutuste ja innovatsiooni juhtimine kujuneb enamasti raskemaks kui esialgu arvatakse? Mis on muudatuste edutegurid? (aluseks erinevad allikad nt Prosci üleilmsed uuringud, J.Kotter, M.Fullan jt autorid).
- Muutuse arengufaasid - mugavus, vastupanu, eksperimenteerimine, leppimimine. Juhi roll ja kohustused igas arengufaasis.
- Simulatsiooniharjutusmuutuste psühholoogia olemuse mõistmiseks.
- Muutustele vastuseisu ületamine, ei-saa-ei-taha mõtteviisi muutmine. Juhi tööriistade katsetamine vastuseisu analüüsiks ja ületamiseks, uute ideede omaksvõtmise toetamiseks. Osalejate endi parimate praktikate käsitlemine.

Muudatuste kommunikatsioon. Pühendumise saavutamine – dialoogi organiseerimine:
- Videonäidete analüüs. Saatjale ja saajale orienteeritud kommunikatsiooni erinevused.
- Muudatuste juhi 5 kommunikatsioonireeglit. Eneseanalüüs transformatiivse juhina.
- Sobiva kaasamise vormi leidmine oma muudatusprojekti näitel.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad/t

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.12.2017 - 13.12.2017
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412 Harju maakond

Vaata detailset infot

Sisu: Väliskogemuse töötuba

Uuemad muudatuste- ning innovatsioonijuhtimise praktikaid rahvusvahelisel tasandil koolides.
Turn around kogemused koolidest Soome jt riikide näitel sh praktiku enda kogemusel
- Osalejatele antakse analüüsimiseks erinevad koolide turnaround ja innovatsiooniprojektide kaasused välismaalt ja Eestist ning väliseksperdi abiga leitakse olulisemad õpimomendid igast kaasusest,keskendudes muuhulgas
järgmisele:
- koolijuhi roll -transformational leadership
- organisatsioonikultuuri roll innovatsiooni juhtimisel
- erinevad praktikad õppiva koolikogukonna loomisel, meeskonna ja huvigruppide kaasamisel
- mõõdikute seadmine innovatsiooni protsessis ja mõjude hindamine
- edutegurid kriisijuhtimisel
- uute mõtlemis- ja tegutsemisviiside sisseviimine
- jt

Transformatiivse eestvedamise olemus ja näidete analüüs
- Koolijuhi võimalused endas transformatiivse juhi oskuseid arendada. Väliseksperdi näited isiklikust arengust sel teel. Osalejate endi näidete ja kogemuse vahetus

Ettevalmistus praktikaklassiks – õpitu analüüs oma kooli muudatusprojekti kontektstis
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad/t

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.01.2018 - 11.01.2018
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412 Harju maakond

Vaata detailset infot

Sisu: Praktikaklass

Fookus: Oma organisatsiooni näitel eduka muudatuse elluviimise plaan/planeeritava muudatuse mudeldamine ja mõõdikute väljatöötamine. Eneseanalüüs endast kui transformatiivsest õppijast ja – liidrist, õppiva ja innovaatilise organisatsiooni kujundamisel ja juhtimisel.

Osalejate muudatusprojektide ettekanded, retsenseerimine kaasosaleja poolt, küsimused ja vastused.

Kaascoachingu sessioon osaleja eneseanalüüsi (transformatiivse juhina) kogemuse arutamiseks ja arengukohtade käsitlemiseks, samuti muudatusprojektide elluviimisega seotud riskide ja edutegurite analüüsiks.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad/t

Vaata vähem

Järelseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.03.2018
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412 Harju maakond

Vaata detailset infot

Sisu: Elluviidud muudatusprojektide kogemuste vahetus, peamiste takistuste, edutegurite väljatoomine innovatsiooni juhtimisel oma koolis ja saadud kogemuse/ õnnestumiste analüüs.

Koolijuhtide toetamine edasiste muutuste ja organisatsioonilise innovatsiooni kavandamisel, grupicoachingu sessioon koolitaja juhendamisel järgmiste sammude kavandamiseks.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 6.00 akad/t

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse