Programmeerimine koolis (Scratch)

Üldinfo
Maht: 78.00 akad/t
Hind osalejale: 240.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja (ISTE 1a, ISTE 1b, ISTE 2a):
oskab kasutada põhilisi programmeerimiskonstruktsioone programmeerimiskeskkonnas Scratch.
oskab kasutada Scratchi erinevaid võimalusi õpilastele huvitavate ülesannete (näiteks mängude programmeerimise) pakkumiseks;
oskab planeerida ja läbi viia Scratchi põhist õpet huvi- ja koolitundides;
on valmis teiste õpetajatega programmeerimise algõppe teemadel mõtteid vahetama.

Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: II-III kooliastme üldhariduskooli õpetajad
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Kursuse eesmärgiks on õpetada programmeerimiskeskkonna Scratch kasutamist II ja III kooliastme huvi- ja koolitundides.
Sisu:

Tartu Ülikooli täienduskoolituskursus.
Programmeerimine sobib hästi lastele loovuse ja tehnoloogilise mõtlemise arendamiseks. Scratch on lihtne programmeerimiskeskkond, kus saab luua mänge, animatsioone ja lugusid ning mis sobib hästi esmase programmeerimiskogemuse saamiseks II ja III kooliastmes. Scratchi saavad kõik õpetajad kasutada oma ainetunni rikastamiseks ja põnevamaks muutmisel - oluline on, et nii õpilased kui ka õpetajad tunneksid rõõmu programmeerimisega tegelemisest. Koolitusel tutvustatakse Scratchi erinevate võimaluste kasutamist õpilastele antud huvitavate ülesannete lahendamisel (näiteks mängude programmeerimisel). Koolitus baseerub ProgeTiigri programmi raames loodud programmeerimiskeele Scratch õppematerjalidele.

Õppesuunad: Tehnoloogiaharidus
Õpisündmuse teemad:

Järgnevate programmeerimiskonstruktsioonide kasutamine programmeerimiskeskkonnas Scratch:
- Muutuja
- Loend
- Tingimuslause
- Tsükkel
- Alamprogramm
Scratchi erinevate võimaluste kasutamine õpilastele antud huvitavate ülesannete lahendamisel (näiteks mängude programmeerimisel).
Scratchi-põhise õppe planeerimine ja läbiviimine huvi- ja koolitundides.
Teiste õpetajatega programmeerimise algõppe teemadel mõtete vahetamine.

Õppevorm: kombineeritud
Alustamise tingimused: Ei eeldata varasemat kokkupuudet programmeerimisega. Oodatud on nii arvutiõpetajad kui ka teised.
Lõpetamise tingimused:

Arvestuse saamiseks tuleb sooritada positiivsele tulemusele kõik kodutööd ja sessioonide ajal toimuvatest tundidest osa võtta.

Lõpudokument: Tunnistus
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrinkiilaspaa@gmail.com

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli