Esimesed sammud programmeerimises

Üldinfo
Maht: 26.00 akad/t
Hind osalejale: 32.00
Osalejate arv: 15 kuni 30 osalejat
Õpisündmuse veebilink: http://koolielu.ee/groups/profile/362667/esimesed-sammud-programmeerimises
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õpetaja oskab õpilastele valida ja nendega rakendada erinevate (vähemalt 10) raskusastmetega õpilaste programmeerimist toetavaid mänge (ISTE 2.a., ISTE 2.c).
Õpetaja tunneb ja oskab kasutada programmeerimisega seotud mõisteid (ISTE 1.d).

Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: Lasteaiaõpetajad ja klassiõpetajad, huvijuhid
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Luua võimalused ja toetada õpetajate vajalike oskuste ning teadmiste kujunemist mängudes, mis arendavad õpilaste: arvutialaseid üldoskuseid, loogilist mõtlemist ja põhjus-tagajärg seost ning algtasemel programmeerimist (nt loogikamängud). Koolituse eesmärk on toetada ja juhendada õpetajaid valima ainekursuse jaoks sobivaid mänge ning praktilist mängude läbiviimist lastega.
Sisu:

Programmeerimise kui ühe IKT valdkonna tutvustamine õpilastele arendab nende loogilist mõtlemist, probleemide lahendamist, matemaatilisi võimeid, kujundab põhjus-tagajärg seosest arusaamist, ergutab loovust - annab võimaluse olla arvutis looja (mitte ainult tarbija) mängulise ja huvitava tegevuse kaudu. „Esimesed sammud programmeerimises“ on ettevalmistav koolitus, millega luuakse võimalus ja toetatakse õpetajate valmisolekut õpilaste programmeerimisega tegelemiseks. Oluline on õpilaste astmeline programmeerimise toetamine, seega alustatakse koolitust lihtsate programmeerimist ettevalmistavate mängudega ning jõutakse keerulisemate mängudeni. Koolitus võimaldab õpetajal enda ainekursuse jaoks sobivaid mänge valida, neid õpilastega läbi proovida ning koostööd teiste õpetajatega.

Õppesuunad: Tehnoloogiaharidus
Õpisündmuse teemad:

1. Lihtsamad mängud, mis toetavad arvutialaste üldoskuste, loogilise mõtlemise ja põhjus-tagajärg seoste arengut: hiire- ja klaviatuurimängud.
2. Keerulisemad programeerimisega seotud mängud, mis toetavad algtasemel programmeerimist: loogikamängud.
3. Programmeerimisega seotud olulisemad mõisted.

Õppevorm: veebipõhine
Alustamise tingimused: Arvutioskus kesktasemel. Koolituse läbimiseks on vajalik internetiühendusega arvuti.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osaleja lõpetab koolituse, kui ta on ära teinud vähemalt 90% ulatuses koolituse kodustest töödest.

Lõpudokument: Tunnistus
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrinkiilaspaa@gmail.com
Koolitajad:
  • Kristi Salum (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
Märksõnad: Tehnoloogiaharidus

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli