Põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist

Üldinfo
Maht: 910.00 akad/t
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 11 kuni 20 osalejat
Kirjeldus
Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: Koolis töötavad õpetajad, kes soovivad omandada põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus
Eesmärgid: Projekti peamiseks eesmärgiks on 20-le lisaeriala omandajale anda esmased üld- ja ainedidaktilised ning erialased pädevused matemaatika õpetamiseks põhikoolis (II ja III kooliaste). Programmis osaleja saab teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi matemaatika õpetamisest, matemaatilise mõtlemise arendamisest, mõistete kujundamisest, probleemülesannete lahendamise üldoskuse arendamisest ning IKT rakendamisest õppetöös.
Sisu:

Täpsem info ja registreerimine Terje Hõim, e-kiri terje.hoim@ut.ee

Põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala omandamise programmi läbinud õpetaja

- on suuteline töötama matemaatikaõpetajana kooli II ja III astmel;

- valdab õpetatavaid aineid, nende erialast oskussõnavara; tunneb matemaatikat oluliselt laiemalt ja sügavamalt kui koolis õpetatav sisu;

- valdab erinevaid õpetamise metoodikaid ning võtteid;

- teab matemaatilise mõtlemise põhielemente ja oskab neid õpetamisel kujundada;

- oskab planeerida oma tööd riiklikust ja kooli õppekavast lähtuvalt;

- oskab kasutada IKT vahendeid ainetundide läbiviimisel;

- omab ülevaadet olemasolevatest arvutiprogrammidest ja nende võimalustest matemaatikaõpetuses;

- on suuteline reflekteerima oma tegevust;

- oskab analüüsida ja hinnata pakutavat õpet;

- orienteerub pakutavas infotulvas ja oskab seda kasutada; 

Õpisündmuse teemad:

Põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala omandamise programmi läbinud õpetaja

- on suuteline töötama matemaatikaõpetajana kooli II ja III astmel;

- valdab õpetatavaid aineid, nende erialast oskussõnavara; tunneb matemaatikat oluliselt laiemalt ja sügavamalt kui koolis õpetatav sisu;

- valdab erinevaid õpetamise metoodikaid ning võtteid;

- teab matemaatilise mõtlemise põhielemente ja oskab neid õpetamisel kujundada;

- oskab planeerida oma tööd riiklikust ja kooli õppekavast lähtuvalt;

- oskab kasutada IKT vahendeid ainetundide läbiviimisel;

- omab ülevaadet olemasolevatest arvutiprogrammidest ja nende võimalustest matemaatikaõpetuses;

- on suuteline reflekteerima oma tegevust;

- oskab analüüsida ja hinnata pakutavat õpet;

- orienteerub pakutavas infotulvas ja oskab seda kasutada; 

Õppevorm: kombineeritud
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on matemaatika didaktika mooduli (9 EAP), matemaatika ja koolimatemaatika mooduli (18 EAP), kooliinformaatika mooduli (6 EAP) ning praktika mooduli (2 EAP) läbimine. 

Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Maarja Parve, maarja@innove.ee
Koolitajad:
  • Terje Hõim (Tartu Ülikool)
Matemaatika didaktika moodul - Üldinfo
Sisu: Õppekavad ja õpikud koolimatemaatikas (3 EAP)
Matemaatika didaktika põhikoolile (3 EAP)
Aktiivõppe meetodid koolimatemaatikas (3 EAP)
Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 234.00 akad/t
Matemaatika ja koolimatemaatika moodul - Üldinfo
Sisu: Elementaarmatemaatika I
Elementaarmatemaatika II
Kirjeldav statistika ja tõenäosusteooria põhikoolis
Kõrgem matemaatika
Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 468.00 akad/t
Praktika moodul - Üldinfo
Eesmärgid: Pedagoogiline praktikum II
Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 52.00 akad/t

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli