LAK-õppe metoodikakoolitus – aine, keel ja õpioskused

Üldinfo
Maht: 56.00 akad/t
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 15 kuni 26 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kavandab ja viib läbi tunnitegevusi LAK-õppe (lõimitud aine- ja keeleõppe) põhimõtteid arvestades keele osaoskuste ja sõnavara õpetamisel ja kinnistamisel;
 • koostab ja kasutab kõrgemate mõtlemistasandite ülesandeid (Bloomi taksonoomia) õp-petöös;
 • koostab ja kasutab ainealaseid keelemudeleid eesmärgistatult õppetöös;
 • arvestab õppeprotsessi juhtimisel valitud strateegiate ja/või meetodite tõhusust;
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel. 
Sihtgrupid: õpetaja
Sihtgrupp vabatekstina: I - III kooliastme õpetajad
Haridusastmed: Üldharidus
Eesmärgid: Koolituse tulemusel teadvustab õppija LAK-õppe põhimõtteid ja kasutab kogetud võtteid üld- ja ainepäedevuste saavutamise juhtimisel, loob võimalusi õppimiseks erinevates aineülestes olukordades, kasutades erineva keeleoskusega õppija toetamiseks kohast õppemetoodikat.
Sisu:
 • •LAK-õppe teoreetilised lähtekohad.
 • 3-faasilise õpiprotsessi (evokatsioon, sh eesmärgistamine; tähenduse mõistmine; reflekt-sioon) mõju mõtetatud õppimisele.  
 • Mõtlemistasandid (Bloomi taksonoomia).  
 • Keelemudelid.
 • Aktiivõppe meetodid, nende kasutamine aine- ja keeleõppes ning õpioskuste arendami-sel.
 • Eneserefleksioon. Rühmanõustamine. 


Õppevorm: auditoorne
Alustamise tingimused: Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Koolituse auditoorses töös (80%) osalenud ja kodutöö sooritanud õppijad saavad tunnistuse. 

Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Korraldav asutus: SA Innove
Kontaktisik: MAIRE KEBBINAU, maire.kebbinau@innove.ee, tel: 5533654
Koolitajad:
 • Anu Parts (SA Innove)
 • Annike Soodla (SA Innove)
1. sessioon - Üldinfo
Sisu: Keelekümblusmetoodika põhimõtted, LAK-õppe alustalad (aine, keel, õpioskused). Eneserefleksioon.
Projektõpe.
Õppimine, õppimisteooriad, Bloomi taksonoomia.
Keeleliste osaoskuste arendamisvõimalused.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
1. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 10.15-10.30 tervituskohv
10.30-12.30 koolitus
12.30-13.00 lõuna
13.00-14.45 koolitus
14.45-15.30 kohvipaus
15.00-16.30 koolitus
2. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 09.00-10.45 koolitus
10.45-11.00 kohvipaus
11.00-12.45 koolitus
12.45-13.15 lõuna
13.15-15.00 koolitus
2. sessioon - Üldinfo
Sisu: Õppetunni struktureerimine.
Tööjuhis.
Mitmiktaju.
Õpimapp eneseväljendamise vahendina.
Kujundav hindamine, tagasiside, enesehinnang, õpimotivatsioon.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
1. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 10.15-10.30 tervituskohv
10.30-12.30 koolitus
12.30-13.00 lõuna
13.00-14.45 koolitus
14.45-15.30 kohvipaus
15.00-16.30 koolitus
2. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 09.00-10.45 koolitus
10.45-11.00 kohvipaus
11.00-12.45 koolitus
12.45-13.15 lõuna
13.15-15.00 koolitus
3. sessioon - Üldinfo
Sisu: Aktiivõppemeetodite kasutamine õppetegevuses.
Õpistiilid.
Lineaarne ja mittelineaarne tekst.
Pilt infokandjana.
Video kasutamise võimalused.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
1. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 10.15-10.30 tervituskohv
10.30-12.30 koolitus
12.30-13.00 lõuna
13.00-14.45 koolitus
14.45-15.30 kohvipaus
15.00-16.30 koolitus
2. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 09.00-10.45 koolitus
10.45-11.00 kohvipaus
11.00-12.45 koolitus
12.45-13.15 lõuna
13.15-15.00 koolitus

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli