DigiMeister: Koostöövahendid ja -võimalused kutseõppeasutuses

Üldinfo
Maht: 31.00 akad./h (1.19 EAP)
Hind osalejale: 90.00
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Õppevorm: kombineeritud
Kirjeldus
Sisu: Mooduli käigus arutleme, mis on koostöö, kuidas veebipõhist koostööd planeerida ning kuidas koostööst võimalikult palju kasu saada. Uurime, milliseid metoodikaid ja vahendeid valida koos töötamisel ja õppimisel ning kuidas koostöös teiste õpetajatega luua lõimitud õppematerjali või hindamismudeleid.  
Eesmärgid: Parandada õpetajate vahelist koostööd kutsekoolides toetamaks koostöökultuuri edendamist kutsekoolis. Koolituse tulemusena suureneb õpetajate koostöö alane pädevus õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel, kasutades selleks sobivaid digivahendeid. Koolitus aitab kaasa uute lõimimist sisaldavate õppekavade rakendamisele kutsekoolides.
Sihtgrupp vabatekstina: Koolitusele on oodatud kutseõppeasutuste õpetajad, õppetöö korraldamisega seotud spetsialistid (õppedirektor, osakonna juht, õppekavahoidja, valdkonna juht jne), õppeasutuse juhtimisega seotud spetsialistid.
Õpisündmuse teemad:

- Koostöö ja koostöise õppe meetodid
- Koostöö planeerimine ja läbiviimise võimalused
- Koostöös lõimitud õppematerjali loomine
- Koostööülesannete võimalused õppijatele

Alustamise tingimused: Koolituse läbinu oskab:
- teostada Internetis infootsingut
- luua ja hallata veebis erinevaid kontosid
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija:

- on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
- on sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhisele ja esitanud need tähtaegselt.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:
- tunneb koostöise õppe metoodikaid;
- kasutab digivahendeid koostöös kolleegidega õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel;
- valib sobilikke koostöövahendeid õppetöö läbiviimiseks, sh. õppijate suunamiseks koostöös õppimisele.


Sihtgrupid: õpetaja, haridustehnoloog, õppejuht, haridusasutuse juht
Haridusastmed: Kutseharidus
Väljatöötaja: HITSA
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Kairi Burnaševa, kairi.burnasheva@hitsa.ee, tel: 6510107
Koolitajad:
  • Varje Tipp (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)
  • Heidi Paju (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
Õppeprogramm:

Näita programmi kirjeldust

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli