Väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimine. Meistriklass

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Käesolev programm on mõeldud neile osalejatele, kes on eelnevalt läbinud I ja II taseme koolituse ning omandanud väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimise baaskompetentsid
Toimumise aeg: 28.09.2017 - 15.12.2017
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (28.09.2017 10:00 - 28.09.2017 17:00)
 • 2. koolituspäev (26.10.2017 10:00 - 26.10.2017 17:00)
 • 3. koolituspäev (16.11.2017 10:00 - 16.11.2017 17:00)
 • 4. koolituspäev (15.12.2017 10:00 - 15.12.2017 17:00)
Maht: 46.00 akad/t
 • Auditoorne: - akad/t
 • Praktiline: - akad/t
 • Iseseisev töö: - akad/t
Osalejate arv: 18 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • Mati Sööt (Change Partners OÜ)
Korraldav asutus: SA Innove
Kontaktisik: Heli Allika, heli@changepartners.ee
Õpisündmuse veebilink: http://www.innove.ee/et/organisatsi...
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Kutsehariduskeskus
Aadress: Kopli 1 TARTU LINN 50115 Tartu maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:
Osalejad on:
 • saanud mitmekülgset nõu ja tagasisidet oma asutuse kultuuri muutuse projektide elluviimisega seoses, leidesuusi võimalusi raskuste ületamiseks ja kaasatuse suurendamiseks;
 • teadvustanud, kuidas kultuuri muutuse projektides arvestada inimeste erinevate motivatsiooni ja demotivatsiooniteguritega ning saavutada organisatsioonilist joondatust;
 • täiendanud enda teadmisi ja oskusi meeskonnatöö kompetentside arendamisega seoses, mis toetavad õppijakeskset ja väärtuspõhist juhtimist haridusasutuses;
 • omandanud uusi tehnikaid inimeste, meeskonna ja organisatsiooni potentsiaali käivitamiseks oma meeskonnas;
 • leidnud uusi võimalusi õppiva organisatsiooni kontseptsiooni rakendamiseks haridusasutuses väärtuspõhise juhtimise toetamiseks. 

Sihtgrupid: Õppejuht, Haridusasutuse juht.
Staažikad juhid, kes on eelnevalt läbinud I või II taseme ning kes soovivad omandada lisateadmisi antud teema mõtestamiseks laiemal, rahvusvahelisel tasandil. Fookuses osalejate senised praktilised kogemused ning nende mõtestamine teooria kontekstis.
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Sisu:

Käesolev programm on mõeldud neile osalejatele, kes on eelnevalt läbinud I ja II taseme koolituse ning omandanud väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimise baaskompetentsid.

Programm võimaldab süvendatult edasi töötada oma organisatsiooni kultuurimuutuste projektidega ja toetab osalejaid soovitud muutuste elluviimisel.

Koolituse neli päeva keskenduvad teguritele, mis on võtmetähtsusega kultuurimuutuste toetamisel. Nendeks on motiveeriva töö- ja õpikeskkonna loomine, meeskonnatöö ja koostöö arendamine, oma inimeste ja meeskonna potentsiaali käivitamine ning õppiva organisatsiooni mudeli rakendamine.  

Koolitusel anname osalejatele töövahendid, mis toetavad õpitu juurutamist igapäevatöös juhina. Samuti toetame mitmekülgset kogemustevahetamist ja koostööd koolijuhtide vahel läbi kaascoachingute, parimate praktikate ja olulisemate juhtimisväljakutsete ühise lahendamise. 

Päevakava:

10.00 - 11.30 I osa
11.30 - 11.45 paus 
11.45 - 13.15 II osa 
13.15 - 13.45 lõuna 
13.45 - 15.15 III osa 
15.15 - 15.30 paus 
15.30 - 17.00 IV osa


Õpisündmuse teemad:
 • Motiveeriva töö- ja õpikeskkonna ülesehitamine õppeasutuses
 • Meeskonnatöö kompetentsid ja nende arendamine
 • Inimeste, meeskonna ja organisatsiooni potentsiaali avastamine ja realiseerimine
 • Õppiva organisatsiooni kontseptsioon ja selle rakendamine haridusasutuses

  Detailsemad koolituse teemad on kirjeldatud vastava koolituspäeva infos
Õppevorm: auditoorne
Alustamise tingimused: Haridusasutuse juhtimise kogemus ning kas I taseme või II taseme läbimine
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Osalemine vähemalt 90% auditoorses õppetöös ning iseseisvate tööde tegemine ja esitlemine

Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.09.2017 10:00 - 28.09.2017 17:00
Aadress: Kopli 1 TARTU LINN 50115 Tartu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Motiveeriva töö- ja õpikeskkonna ülesehitamine õppeasutuses
- Millised on inimeste erinevad motivatsiooni ja demotivatsioonitegurid, kuidas neid avastada ja oma käitumises arvestada kultuuri muutuse projektis?
- DiSC käitumissüsteemi tundmaõppimine läbi eneseanalüüsi ja oma käitumise kohandumissuutlikkuse arendamise
- Erinevate inimeste integreerimine meeskonda ja organisatsioonilise joondatuse saavutamine kultuuri muutuste raames
- Juhi dilemmad ja nende lahendamine
- Kaascoaching kultuuri muutuse projektiga edasitöötamiseks
Päevakava: 10.00 - 11.30 I osa
11.30 - 11.45 paus
11.45 - 13.15 II osa
13.15 - 13.45 lõuna
13.45 - 15.15 III osa
15.15 - 15.30 paus
15.30 - 17.00 IV osa

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.10.2017 10:00 - 26.10.2017 17:00
Aadress: Kopli 1 TARTU LINN 50115 Tartu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Meeskonnatöö kompetentsid ja nende arendamine
- Patrick Lencioni 5 tegurit, miks meeskonnad pole tulemuslikud ja 5 edutegurit, mis toovad edu
- Usalduse ülesehitamine organisatsioonis
- Oskuslik töö vastasseisudega ja sünergia tekitamine kollektiivis
- Pühendumuse saavutamine meeskonnas
- Üksteise vastutavana hoidmine
- Ühisele tulemusele keskendumine
- Grupicoaching kultuuri muutuse projektiga edasitöötamiseks
Päevakava: 10.00 - 11.30 I osa
11.30 - 11.45 paus
11.45 - 13.15 II osa
13.15 - 13.45 lõuna
13.45 - 15.15 III osa
15.15 - 15.30 paus
15.30 - 17.00 IV osa

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.11.2017 10:00 - 16.11.2017 17:00
Aadress: Kopli 1 TARTU LINN 50115 Tartu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Inimeste, meeskonna ja organisatsiooni potentsiaali avastamine ja realiseerimine
- Kuidas avastada ja hinnata potentsiaali? Arendava juhtimise kontseptsioon ja meetodid
- Arendava juhtimise tehnikad parima potentsiaali kasutuselevõtuks meeskonnas
- Tehnikate harjutamine ja tagasisidesessioon kultuuri muutuse projektiga seoses
Päevakava: 10.00 - 11.30 I osa
11.30 - 11.45 paus
11.45 - 13.15 II osa
13.15 - 13.45 lõuna
13.45 - 15.15 III osa
15.15 - 15.30 paus
15.30 - 17.00 IV osa

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.12.2017 10:00 - 15.12.2017 17:00
Aadress: Kopli 1 TARTU LINN 50115 Tartu maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Õppiva organisatsiooni kontseptsioon ja selle rakendamine haridusasutuses
- Näited õppiva organisatsiooni erinevatest rakendustest koolis ja nende analüüs
- Oma õppeasutuse hindamine õppiva organisatsiooni kriteeriumite alusel
- Organisatsioonikultuuri arengufookuse ülevaatamine oma õppeasutuses
- Kaascoaching
Päevakava: 10.00 - 11.30 I osa
11.30 - 11.45 paus
11.45 - 13.15 II osa
13.15 - 13.45 lõuna
13.45 - 15.15 III osa
15.15 - 15.30 paus
15.30 - 17.00 IV osa

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse