Toimetulek verbaalse ja füüsilise agressiooniga

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse eesmärk: õpetajate teadmiste ja oskuste suurendamine agressiooni mõistmisest, ennetamisest ning võimalikest sekkumisviisidest nii verbaalsetes kui füüsiliselt agressiivsetes olukordades, reflekteerimisvõime emotsionaalselt pingelistes olukordades.
Toimumise aeg: 13.12.2017 - 14.12.2017
Maht: 26.00 akad/t
  • Auditoorne: 26 akad/t
  • Praktiline: 0 akad/t
  • Iseseisev töö: 0 akad/t
Osalejate arv: 24 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: http://www.ht.ut.ee/et/toimetulek-verbaalse-fuusilise-agressiooniga
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme 1a TARTU Tartu maakond
Lisainfo: Rühm on täitunud! Registreeru ootejärjekorda telefonil 737 6448.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

- teab agressiooni ennetava kommunikatsiooni põhitõdesid

- oskab ägedas konfliktiolukorras verbaalselt olukorda lahendada

- oskab hinnata võimalikule agressioonile viitavaid märke ja ennetada agressiooni eskaleerumist

- teab koolitöötajale kehtivat füüsiliste sekkumiste õiguslikku raamistikku Eestis

- teab, mida teha olukorras, kus sõnadest enam abi ei ole ning olukord muutub füüsiliselt ähvardavaks kas enda või õpilase suhtes

- oskab kasutada turvalisi sekkumistehnikaid enda ja õpilaste kaitseks vägivaldsetes olukordades (Verge metoodikal põhinevad sekkumised)

- teab agressiivses olukorras kehtivaid meeskonnatöö põhitõdesid ning oskab minna appi konfliktiolukorras olevale kolleegile

- oskab reflekteerida konfliktiolukordi ning arendada oma valmisolekut sellistes olukordades tulemuslikult toimida

Sihtgrupid: Õpetaja.
töötavad aineõpetajad ja kutsekoolide õpetajad
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Sisu:

Koolituspäevad koosnevad loenguosast ja praktilisest osast. Loenguosa keskendub agressiivset käitumist ennetava kommunikatsiooni võtetele, käitumisprobleemidega inimesega suhtlemise alustaladele ning tutvustab füüsilise agressiooni ohjamise õiguslikku raamistikku Eestis. Praktiline osa sisaldab füüsilisi harjutusi: enda käitumise jälgimine, turvalised ja abistavad eskordivõtted, turvaline füüsilise agressiooni peatamine, õpilastevahelise kakluse turvaline peatamine, esemega rünnaku peatamine.

Koolitus on seotud õpetaja kutsestandardi tasemega 7. 

Õppejõud: Airiin Demir ja Martin Kallavus

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Osalemine õppetöös, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine. Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse. 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitust läbiviivad õppejõud on sertifitseeritud Verge metoodika treenerid. Õppejõududel on vähemalt kolmeaastane töökogemus õpetajakoolituse lektorina ja Verge metoodika treenerina.}
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse