Pedagoogilise haridusega HEV laste õppe koordineerija pedagoogilis-psühholoogiliste nõustamisoskuste täiendamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse läbinu on läbi mõelnud enda kui nõustaja rolli HEV laste toetamise koordineerijana, tähtsustab HEV laste erinevaid vajadusi, oskab efektiivsemalt nõustada lapsevanemaid ja kolleege, et koolis probleeme ennetada ja nendega toime tulla.
Toimumise aeg: 19.01.2018 - 02.03.2018
Maht: 24.00 akad/t
 • Auditoorne: 24 akad/t
 • Praktiline: 0 akad/t
 • Iseseisev töö: 0 akad/t
Osalejate arv: 16 kuni 16 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: http://www.ht.ut.ee/et/pedagoogilise-haridusega-hev-laste-oppe-koordineerija-pedagoogilis-psuhholoogiliste-0
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme 1a TARTU Tartu maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

 • väärtustab nõustamisoskuste olemasolu ja arendamist HEVKO töös;
 • teab pedagoogilis-psühholoogilise nõustamise eripärasid võrreldes teiste nõustamismeetoditega;
 • teab täiskasvanu (teise õpetaja, lapsevanema) nõustamise eripärasid;
 • õppija on harjutanud praktilisi oskusi, mille abil on võimalik tõhustada koostööd kooli meeskonnas;
 • õppija on harjutanud praktilisi oskusi, mille abil on võimalik parandada suhete kvaliteeti ja tõhustada koostööd lapsevanematega;
 • õppija on arendanud metakognitiivseid oskusi, analüüsinud nõustajale vajalikke omadusi, teostanud eneseanalüüsi ning teadvustanud iseenda olemasolevad ja arendamist vajavad nõustamisoskused;
 • õppija on teadvustanud ja rakendanud meeskondliku nõustamise (ümarlaua) põhimõtteid ning erinevaid rolle selles;
 • õppija oskab järgida konstruktiivse kohtumise läbiviimise struktuuri;
 • õppija on analüüsinud HEV lapse aitamiseks kokku kutsutud ümarlauas toimuvat ning enda rolli ja käitumist selles.
Sihtgrupid: Õpetaja.
õpetajad (üld- ja kutseharidus)
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Sisu:
 • HEVKO roll haridussüsteemis, enda kui vanemate ja õpetajate toetaja nähtavaks tegemine, hariduslikud erivajadused
 • Aitamis- ja nõustamisoskused
 • Nõustamine haridussüsteemis ja pedagoogilis-psühholoogilise nõustamise eripärad võrreldes teiste nõustamismeetoditega
 • Hea nõustaja omadused
 • Nõustamissuhe, positiivse suhte loomine ja säilitamine- rollimäng
 • Vestluse juhtimine: selge eneseväljendamine, kuulamine ja aktiivne kuulamine, enesekehtestamine- praktilised harjutused
 • Erinevad probleemilahendusmeetodid, konfliktide lahendamine
 • Pedagoogilis-psühholoogiline meeskondlik nõustamine ümarlauas- rollimäng ette antud juhtumi baasil, rollimängu analüüs
 • Kodutööna esitatud ümarlaudade analüüs gruppides, ettepanekud ja soovitused, nõustamise tulemuslikkus ja nõustamist takistavad tegurid
 • Konstruktiivse tagasiside andmine teistele täiskasvanutele (lapsevanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele) nii positiivse kui negatiivse info edastamisel
 • Täiskasvanute vahelise keerulise ja emotsionaalse suhtlemisega toime tulemine
 • Koolituse läbimine toetab kutsestandardis vanemõpetaja ja meisterõpetaja tasemel kompetentsi nõustamine ja mentorlus.

Koolitus on seotud õpetaja kutsestandardi tasemetega 7 ja 8.
Koolituse õppejõud on Ly Erg

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Osalemine õppetöös, iseseisva töö arvestuslik sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.  Lõpetamisel väljastatav dokument on Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitust läbiviivatel õppejõududel on magistrikraad psühholoogias, töökogemus psühholoogilis-pedagoogilise nõustamise valdkonnas ja vähemalt kolmeaastane töökogemus õpetajakoolituse õppejõuna sh õpetajate täiendusõppes.}
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse