Tuleviku Õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel õpid tundma digivahendeid, millega toetada erinevate õpistiilidega õppijaid ning looma neile sobivaid õpikeskkondi. Samuti õpime kujundava ja kokkuvõtva hindamise tehnikaid.
Toimumise aeg: 23.10.2017 - 30.11.2017
Kontaktpäev:
  • 1. kontaktseminar (23.10.2017 09:00 - 23.10.2017 14:00)
  • 2. kontaktseminar (30.11.2017 12:00 - 30.11.2017 17:00)
Maht: 31.00 akad/t
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: 55 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkooli haridustehnoloogile.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Kairi Burnaševa, kairi.burnasheva@hitsa.ee, tel: 6510107
Õpisündmuse veebilink: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/moodul-ii/
Toimumise koht
Toimumise koht: Vääna Mõisakool
Aadress: HARKU VALD 76903
URL: http://www.vaanakool.edu.ee/
Lisainfo: Kontaktseminarid:
1) 23.10.2017 - 9:00 - 14:00
ISESEISEV TÖÖ
2) 30.11.2017 - 12:00 - 17:00
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

- kavandab või kohandab õppimise ja loovuse soodustamiseks asjakohaseid õppetegevusi, mis hõlmavad digivahendeid (ISTE 2.a.);
- kasutab õpikeskkonnas digivahendeid, mis äratavad uudishimu ja innustavad õppijaid osalema oma õpieesmärkide püstitamisel, õppimise juhtimisel ja arengu hindamisel (ISTE 2.b.);
- kavandab ja kohandab õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate erinevaid õpistiile, -strateegiaid ja võimeid (ISTE 2.c.);
- annab õppijatele mitmekülgset tagasisidet nii kujundava kui kokkuvõtva hindamise vormis lähtudes seejuures nii pädevus- kui tehnilistest standardistest ning kasutades hindamistulemusi sisendina õppeprotsessi parendamisel (ISTE 2.d.).

Sihtgrupid: Õpetaja.
alus-, üld-, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õppejõud, haridusvaldkonna spetsialistid.
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Mooduli läbimine võimaldab õpetajal kavandada, arendada ja analüüsida õppeprotsessi ning õpitulemuste hindamisviise digivahendite abil, taotledes õppijate digipädevuste saavutamist vastavalt NETS-S standardile.
Sisu:

Mooduli käigus õpid tundma, milline õppija oled Sa ise ja Sinu õppijad, kasutades selleks erinevaid teste (VARK, isiksusetüüpide test jne) ja analüüse. Õpid tundma digivahendeid, millega toetada erinevate õpistiilidega õppijaid (mõistekaart, test, õpimäng, esitlus, veebitahvel, koomiks jne) ning looma neile sobivaid õpikeskkondi.

Õppevorm: kombineeritud
Alustamise tingimused: Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp. Eelmoodulit on võimalik läbida iseseisvalt, selle materjalid leiate siit: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/
Lõpetamise tingimused:

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

- osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
- sooritanud iseseivad tööd vastavalt õpijuhistele;
- esitanud iseseivad tööd tähtaegselt;
- reflekteerinud oma õppimist ja oma haridustehnoloogiliste pädevuste arengut digitaalses arengumapis.

Lõpudokument: Tunnistus
Märksõnad: tuleviku õpetaja
Väljatöötaja: HITSA
1. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.10.2017 09:00 - 23.10.2017 14:00
Koolitajad: Tiia Salm (Jäneda Kool)
Toimumise koht: Vääna Mõisakool
Aadress: HARKU VALD 76903 Harju maakond
URL: http://www.vaanakool.edu.ee/
Lisainfo: Kontaktseminarid:
1) 23.10.2017 - 9:00 - 14:00
ISESEISEV TÖÖ
2) 30.11.2017 - 12:00 - 17:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Õppija individuaalsed iseärasused ja õpistiilid digikeskkonnas õppimisel.
Digitaalsete vahendite kasutamise võimalused
• Digivahendid erinevate õpistiilidega õppijate toetamiseks
• Loovust soodustavad õppemeetodid ja vahendid

Vaata vähem

2. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.11.2017 12:00 - 30.11.2017 17:00
Koolitajad: Tiia Salm (Jäneda Kool)
Toimumise koht: Vääna Mõisakool
Aadress: HARKU VALD 76903 Harju maakond
URL: http://www.vaanakool.edu.ee/
Lisainfo: Kontaktseminarid:
1) 23.10.2017 - 9:00 - 14:00
ISESEISEV TÖÖ
2) 30.11.2017 - 12:00 - 17:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Digitaalsed õpikeskkonnad, õppetöö digitaalses keskkonnas
Hindamist toetavad vahendid

Vaata vähem

3. kontaktseminar - Üldinfo
4. kontaktseminar - Üldinfo

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse