Kõnehilistusega lapsed - potentsiaalsed õpiraskustega lapsed: märkamine ja arengu toetamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus lapse kognitiivse- ja kõne arengu seaduspärasustest, arengu hindamise meetoditest ning lapse eripära arvestamisest õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel.
Toimumise aeg: 15.01.2018 - 06.02.2018
Maht: 52.00 akad/t
 • Auditoorne: 32 akad/t
 • Praktiline: 0 akad/t
 • Iseseisev töö: 20 akad/t
Osalejate arv: 30 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: https://www.ht.ut.ee/et/konehilistusega-lapsed-potentsiaalsed-opiraskustega-lapsed-markamine-arengu-toetamine-ii-ruhm
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme tn 1a TARTU LINN Tartu maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

 • tunneb lapse kognitiivse, kõne ja sotsiaalse arengu seaduspärasusi varases eas,
 • oskab hinnata laste kognitiivset ja kõne arengut varases eas, kasutades selleks õpetajale käepäraseid meetodeid,
 • oskab arvestada lapse arengu eripära õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel rühmas,
 • mõistab enda rolli koostöös erinevate spetsialistidega (psühholoog, logopeed, eripedagoog), oskab otsida abi ja infot kõne arengu hilistusega laste arengu toetamisel.  
Sihtgrupid: Õpetaja.
töötavad koolieelse lasteasutuse õpetajad
Haridusastmed: Alusharidus
Eesmärgid: Anda teadmised lapse kognitiivse- ja kõne arengu seaduspärasustest, arengu hindamise meetoditest ning oskused teadmiste rakendamiseks lapse eripära arvestamisel õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel.
Sisu:
 • Kõne ja tunnetustegevuse areng varajases eas, so 4 esimesel eluaastal
 • Kognitiivse ja sotsiaalse (sh kõne) arengu oluliste tunnuste hindamine ja arengus mahajäämuse märkamine
 • Hilistunud arenguga lapse hindamine
 • Lapse arengu toetamine rühmatingimustes õpetaja, tugispetsialisti ja pere koostöös

Koolitus on seotud õpetaja kutsestandardi tasemega 6.
Õppejõud: Marika Padrik, Merit Hallap, Signe Raudik, Astra Schults

Õppevorm: kombineeritud
Alustamise tingimused: töötamine koolieelse lasteasutuse õpetajana
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Osalemine õppetöös vähemalt 80% ja õpiväljundite saavutamine, iseseisva töö arvestuslik sooritamine.

Lõpetamisel väljastatav dokument on Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistus.


Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitust läbiviivatel õppejõududel on vähemalt magistrikraad ja kolmeaastane töökogemus õpetajakoolituse õppejõuna (sh õpetajate täiendusõppes).}
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse