Kõnehilistusega lapsed - potentsiaalsed õpiraskustega lapsed: märkamine ja arengu toetamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on anda teadmised lapse kognitiivse- ja kõne arengu seaduspärasustest, arengu hindamise meetoditest ning oskused teadmiste rakendamiseks lapse eripära arvestamisel õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel.
Toimumise aeg: 15.01.2018 - 06.02.2018
Maht: 52.00 akad/t
  • Auditoorne: 32 akad/t
  • Iseseisev töö: 20 akad/t
Osalejate arv: 25 kuni 28 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Helen Seppa, helen.seppa@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: https://www.ht.ut.ee/et/konehilistusega-lapsed-potentsiaalsed-opiraskustega-lapsed-markamine-arengu-toetamine-ii-ruhm
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme tn 1a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tunneb lapse kognitiivse, kõne ja sotsiaalse arengu seaduspärasusi varases eas;
- oskab hinnata laste kognitiivset ja kõne arengut varases eas, kasutades selleks õpetajale käepäraseid meetodeid;
- oskab arvestada lapse arengu eripära õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel rühmas;
- mõistab enda rolli koostöös erinevate spetsialistidega (psühholoog, logopeed, eripedagoog), oskab otsida abi ja infot kõne arengu hilistusega laste arengu toetamisel.
Sihtgrupid: Õpetaja.
Koolieelse lasteasutuse õpetajad
Haridusastmed: Alusharidus
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on anda teadmised lapse kognitiivse- ja kõne arengu seaduspärasustest, arengu hindamise meetoditest ning oskused teadmiste rakendamiseks lapse eripära arvestamisel õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel.
Sisu: Kõne ja tunnetustegevuse areng vanuses 0-4
Kognitiivse ja sotsiaalse (sh kõne) arengu oluliste tunnuste hindamine ja arengus mahajäämuse märkamine
Hilistunud arenguga lapse hindamine
Lapse arengu toetamine rühmatingimustes õpetaja, tugispetsialisti ja pere koostöös
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine vähemalt 3 õppepäeval, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
Lõpudokument: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Merit Hallap - logopeedia assistent, MA (eripedagoogika).
Marika Padrik - logopeedia lektor, PhD (pedagoogika).
Signe Raudik - kõrgharidus, omab töökogemust.
Astra Schults - koolipsühholoogia lektor, PhD (psühholoogia)
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse