Kõnehilistusega lapsed - potentsiaalsed õpiraskustega lapsed: märkamine ja arengu toetamine

Üldinfo:
Toimumise aeg: 15.01.2018 - 06.02.2018
Maht: 52.00 akad/t (2.00 EAP)
Osalejate arv: 25 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: https://www.ht.ut.ee/et/konehilistusega-lapsed-potentsiaalsed-opiraskustega-lapsed-markamine-arengu-toetamine-ii-ruhm
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme 1a TARTU Tartu maakond
Kirjeldus
Sisu:
  • Kõne ja tunnetustegevuse areng varajases eas, so 4 esimesel eluaastal
  • Kognitiivse ja sotsiaalse (sh kõne) arengu oluliste tunnuste hindamine ja arengus mahajäämuse märkamine
  • Hilistunud arenguga lapse hindamine
  • Lapse arengu toetamine rühmatingimustes õpetaja, tugispetsialisti ja pere koostöös

Koolitus on seotud õpetaja kutsestandardi tasemega 6.
Õppejõud: Marika Padrik, Merit Hallap, Signe Raudik, Astra Schults

Eesmärgid: Anda teadmised lapse kognitiivse- ja kõne arengu seaduspärasustest, arengu hindamise meetoditest ning oskused teadmiste rakendamiseks lapse eripära arvestamisel õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel.
Sihtgrupp vabatekstina: töötavad koolieelse lasteasutuse õpetajad
Alustamise tingimused: töötamine koolieelse lasteasutuse õpetajana
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Osalemine õppetöös vähemalt 80% ja õpiväljundite saavutamine, iseseisva töö arvestuslik sooritamine.

Lõpetamisel väljastatav dokument on Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistus.


Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

tunneb lapse kognitiivse, kõne ja sotsiaalse arengu seaduspärasusi varases eas,

oskab hinnata laste kognitiivset ja kõne arengut varases eas, kasutades selleks õpetajale käepäraseid meetodeid,

oskab arvestada lapse arengu eripära õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel rühmas,

mõistab enda rolli koostöös erinevate spetsialistidega (psühholoog, logopeed, eripedagoog), oskab otsida abi ja infot kõne arengu hilistusega laste arengu toetamisel.  

Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Alusharidus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse