Uurimuslik õpe loodusainetes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel õpitakse, kuidas kasutada loodusainetes uurimuslikku õpet ning millised õpikeskkonnad ja veebirakendused on seejuures abiks. Samuti tutvustatakse vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni mõistet.
Toimumise aeg: 18.01.2018 - 16.02.2018
Maht: 36.00 akad/t
 • Auditoorne: - akad/t
 • Praktiline: - akad/t
 • Iseseisev töö: - akad/t
Osalejate arv: 40 kuni 40 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: https://www.ht.ut.ee/et/uurimuslik-ope-loodusainetes
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme 1a TARTU Tartu maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • teab ja mõistab uurimusliku õppe ja vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni olemust;
 • tunneb ja oskab praktikas rakendada uurimusliku õppe tsükli erinevaid etappe;
 • tunneb erinevaid võimalusi uurimusliku õppe rakendamiseks koolitunnis;
 • oskab integreerida vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni tunnusjooni õpiprotsessi;
 • suudab kohandada olemasolevaid ja luua uusi uurimusliku õppe tegevusi ja ülesandeid vastavalt oma õpilaste vajadustele;
 • oskab hinnata oma õpilaste uurimuslikke oskusi;
 • oskab kasutada digivahendeid koostöise õppimise toetamiseks ja tagasiside kogumiseks;
 • oskab analüüsida oma õpetamispraktikat.
Sihtgrupid: Õpetaja.
töötavad põhikooli ja gümnaasiumi loodusainete õpetajad (1.-12.klass)
Haridusastmed: Üldharidus
Eesmärgid: Õppida praktiliste ülesannete kaudu kasutama oma töös uurimuslikku õpet, kasutades selleks targalt rahvusvahelisel tasemel loodud õpikeskkondi või veebirakendusi. Samuti tutvutakse koolituse käigus vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni mõistega.
Sisu:
 • uurimusliku õppega seotud mõisted ja õppemeetodid
 • uurimusliku õppe tegevused ja oma ainetundi sobivate uurimusliku õppe tegevuste kavandamine
 • IKT-vahendite eesmärgistatud kasutamine uurimusliku õppe tegevuste läbiviimisel

Kursus on seotud õpetaja kutsestandardi tasemega 7.
Õppejõud: Meelis Brikker

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Alustamise tingimused: töötamine õpetajana
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja sooritatud iseseisvad tööd.  Lõpetamisel väljastatav dokument on Tartu Ülikooli täiendusõppe TUNNISTUS. 


Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitust läbiviivatel õppejõududel on kolmeaastane töökogemus õpetajakoolituse õppejõuna.}
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse