Supervisioon õpetaja töös

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Grupisupervisiooni eesmärk on osalejate tarkuse ja õpitu aktiviseerimine ja võimestamine muutuste elluviimiseks.
Toimumise aeg: 19.02.2018 - 29.05.2018
Maht: 58.00 akad/t
  • Auditoorne: - akad/t
  • Praktiline: - akad/t
  • Iseseisev töö: - akad/t
Osalejate arv: 32 kuni 40 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Kontaktisik: Reili Pae, reili@tlu.ee, tel: 56500710
Õpisündmuse veebilink: https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=FCF67CFC0FD1A7F9
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 TALLINN 10120 Harju maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • oskab oma tööd eesmärgistada, analüüsida ja planeerida, seada endale arenguülesandeid.
  • on ennastjuhtiv ajakasutaja, kes oskab stressi juhtida, teadvustab läbipõlemise temaatikat ning tuleb toime kiiresti muutuvas keskkonnas, lähtudes seisukohast, et õpetaja on vastutav enda heaolu ja tervise eest.
  • teadvustab keelekasutuse, ei-sõnumite mõju suhtluse osapooltele, mõistab grupiprotsesside olemust ja suunab nende arengut, kujundab enda strateegiad protsesside juhi ning suunajana.
  • oskab leida häid lahendusi konfliktide lahendamiseks, mõistab erinevate konflikti osapoolte ja sidusrühmade ootusi ning vajadusi.
  • oskab suunata oma kolleege nende tegevust kooli kontekstis avaramalt nägema ja rakendab oma oskusi kooli arenguplaanide väljatöötamisel
Sihtgrupid: Õpetaja.
Klassiõpetajad ja aineõpetajad (valdkonnast ning kooliastmest sõltumata), kutseõppeasutuste õpetajad.
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Eesmärgistada ja mõtestada enda tegevust õpetajana, teadlikustada enda tugevusi, osata ennast ja teisi inimesi jõustada. Õppida koolikeskkonnas ennast teadlikult analüüsima ja juhtima ning looma kooli töökultuuri ning selle kaudu ühiskonnas olulisi väärtusi.
Sisu:

 1. moodul: õpetaja enda töö eesmärgistaja ja mõtestajana

Tegevuse mõtestamine, analüüsimine, eesmärgistamine, õppimisvajaduste kaardistamine. Eksistentsialistlik käsitlus, sotsiaalne konstruktivism. Aja kasutamine, stressijuhtimine, läbipõlemise ennetamine. Jõustamine: teadlikkus enda ressurssidest. Vastutuse võtmine enda heaolu eest. Ajaperspektiivi tajumine, kasutamine. Jõustamine .

2. moodul: õpetaja koolikeskkonnas

Grupiprotsessid. Juhtimine, õppija perspektiivi nägemine, erinevate sidusrühmade positsiooni mõistmine koolikeskkonnas. Vaatepunkti valik ning vahetamine. Kovisioon kui meetod grupisupervisiooni läboviimiseks.

Tagasiside õppijatelt, lastevanematelt, juhtkonnalt. Kuidas erinevaid perspektiive parimal viisil kasutada. Hõimukultuuri loomine.

3. moodul: õpetaja ühiskondlike suhete ja muutuste loojana

Toimetulek kiiresti muutuvas keskkonnas, kuidas mõjutada koolikeskkonda ning sidusrühmi parimal võimalikul viisil. Õpetaja identiteet muutuvas koolikeskkonnas.

Õppevorm: auditoorne
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Osalemine kursusel ja kokkulepitud praktiliste ülesannete elluviimine. Iseseisvate tööde elluviimise analüüsi eesmärk on edulugude jagamine ja nendest õppimine, takistustele lahenduste leidmine.  

Tallinna ülikooli tunnistus ja akadeemiline õiend.

Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse