Supervisioon õpetaja töös

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursus, mille käigus õpitakse eesmärgistama enda praktikaid ja seadma endale arenguülesandeid. Omandatakse oskused konfliktide lahendamiseks ja grupiprotsesside juhtimiseks, mis on vajalikud arenguplaanide väljatöötamisel.
Toimumise aeg: 19.02.2018 - 29.05.2018
Maht: 58.00 akad/t
  • Auditoorne: 48 akad/t
  • Iseseisev töö: 10 akad/t
Osalejate arv: 20 kuni 32 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Kontaktisik: Külli Rauk, kyllira@tlu.ee, tel: 5020044
Õpisündmuse veebilink: https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=FCF67CFC0FD1A7F9
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10120
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • oskab oma tööd eesmärgistada, analüüsida ja planeerida, seada endale arenguülesandeid.
  • on ennastjuhtiv ajakasutaja, kes oskab stressi juhtida, teadvustab läbipõlemise temaatikat ning tuleb toime kiiresti muutuvas keskkonnas, lähtudes seisukohast, et õpetaja on vastutav enda heaolu ja tervise eest.
  • teadvustab keelekasutuse, ei-sõnumite mõju suhtluse osapooltele, mõistab grupiprotsesside olemust ja suunab nende arengut, kujundab enda strateegiad protsesside juhi ning suunajana.
  • oskab leida häid lahendusi konfliktide lahendamiseks, mõistab erinevate konflikti osapoolte ja sidusrühmade ootusi ning vajadusi.
  • oskab suunata oma kolleege nende tegevust kooli kontekstis avaramalt nägema ja rakendab oma oskusi kooli arenguplaanide väljatöötamisel
Sihtgrupid: Klassiõpetajad ja aineõpetajad (valdkonnast ning kooliastmest sõltumata), kutseõppeasutuste õpetajad.
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Eesmärgistada ja mõtestada enda tegevust õpetajana, teadlikustada enda tugevusi, osata ennast ja teisi inimesi jõustada. Õppida koolikeskkonnas ennast teadlikult analüüsima ja juhtima ning looma kooli töökultuuri ning selle kaudu ühiskonnas olulisi väärtusi.
Sisu:

 1. moodul: õpetaja enda töö eesmärgistaja ja mõtestajana

Tegevuse mõtestamine, analüüsimine, eesmärgistamine, õppimisvajaduste kaardistamine. Eksistentsialistlik käsitlus, sotsiaalne konstruktivism. Aja kasutamine, stressijuhtimine, läbipõlemise ennetamine. Jõustamine: teadlikkus enda ressurssidest. Vastutuse võtmine enda heaolu eest. Ajaperspektiivi tajumine, kasutamine. Jõustamine .

2. moodul: õpetaja koolikeskkonnas

Grupiprotsessid. Juhtimine, õppija perspektiivi nägemine, erinevate sidusrühmade positsiooni mõistmine koolikeskkonnas. Vaatepunkti valik ning vahetamine. Kovisioon kui meetod grupisupervisiooni läboviimiseks.

Tagasiside õppijatelt, lastevanematelt, juhtkonnalt. Kuidas erinevaid perspektiive parimal viisil kasutada. Hõimukultuuri loomine.

3. moodul: õpetaja ühiskondlike suhete ja muutuste loojana

Toimetulek kiiresti muutuvas keskkonnas, kuidas mõjutada koolikeskkonda ning sidusrühmi parimal võimalikul viisil. Õpetaja identiteet muutuvas koolikeskkonnas.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Alustamise tingimused: Klassiõpetajana või aineõpetajana töötamise kogemus, valdkonnast ning kooliastmest sõltumata. Kutseasutuses õpetajana töötamise kogemus.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine kursusel ja kokkulepitud praktiliste ülesannete elluviimine. Iseseisvate tööde elluviimise analüüsi eesmärk on edulugude jagamine ja nendest õppimine, takistustele lahenduste leidmine.  

Lõpudokument: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, superviisorina tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse