Eriline õpilane: hariduslikku erivajadust arvestava õpikeskkonna loomine. Ida-Eesti

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Eesmärgiks on praktilise meetodikoolituse abil tõsta õpetajate teadlikkust enamlevinud psüühilisi erivajadusi iseloomustavatest käitumuslikest näitajatest.
Toimumise aeg: 04.01.2018 - 27.04.2018
Maht: 56.00 akad/t
Osalejate arv: 20 kuni 20 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Avatud Meele Instituut (AMI)
Kontaktisik: Kadri Allas, kadri.allas@ami.ee
Toimumise koht
Aadress: IDA-VIRU MAAKOND
Lisainfo: Toimumisaeg:
10.00-17.00
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Osaleja:

• mõistab psüühilise erivajaduse ilmnemise keskkondlikku põhimõtet

• teadvustab enamlevinud laste ja noorukite psüühilisi erivajadusi iseloomustavaid käitumuslikke näitajaid

• teadvustab ebakohase käitumise aluseks olevat positiivset kavatsust ning sellest lähtuva soovitava pöördumise seost

• oskab koostada soovitavat pöördumist vastavalt ebakohase käitumise eesmärgist

• tunneb vajalikke sotsiaalseid oskusi ja rakendab neid HEV õpilase käitumise korrigeerimisel

• teadvustab heade suhtlemisoskuste tasakaalustavat mõju psüühikale

• mõistab IÕK tegelikku vajadust ja selle õpilasest lähtuvuse põhimõtet, oskab seda koostada

• oskab uurida õpilase motivatsiooni ja tegevussuundi ning neid kasutada individuaalselt toimiva õpiprotsessi loomiseks

• teadvustab probleemiomanikku HEV õpilasega koostööprotsessis, määratleda probleemi olemust ja abi ning sekkumisstrateegia valikut

• teadvustab individuaalnõustamise, supervisiooni, kovisiooni ja psühhoteraapia olulisust õpetaja professionaalses arengus töös HEV-õpilastega

• oskab rakendada kovisiooni meetodit koostöös kolleegidega

Sihtgrupid: Õpetaja.
Töötavad õpetajad
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Üldeesmärgiks on toetada haridusasutustes organisatsioonikultuuri loomist, mis lähtub õpilaste individuaalset ja sotsiaalset arengut toestavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.
Sisu:

Täienduskoolitus toetub sotsiaalkonstruktivistlikule õpiparadigmale.

Õppekeskkonnas kasutatakse:

- tõhustatud loenguid ~ 20% ajast;

- erineva mahuga rühmatöid mitmekesiste meetodite toel; lugemismeetodeid, kirjutamismeetodeid, sotsiomeetria meetodeid, koostöömeetodeid, eesmärgistamise ja evokatsiooni meetodeid, refleksioonimeetodeid ning supervisioonimeetodeid iseseisva töö reflekteerimiseks kokku ~ 80% ajast.

Koolitus on üles ehitatud õppijakesksele kogemusõppele, kus osalejad on aktiivselt kaasatud ning toimub aktiivne kommunikatsioon grupis. Kasutatavad interaktiivsed meetodid lähtuvad sotsiaalkonstruktivismist, kogemusõppest ja andragoogika põhimõtetest: tõhustatud lühiloengud, praktilised harjutused, juhitud rühmatööd ja arutelud, eneserefleksiooniharjutused, meeskonnapõhiste metoodikate läbitegemine ja analüüs, parimate praktikate jagamine jmt. Harjutatakse kovisiooni mudelit.

Õppe sisu toetub tänapäevastele uuringutele ja parima praktika näidetele.

Kõikide teemade käsitlus on praktikapõhine: interaktiivsetes grupiaruteludes toimub saadud info ja kogemuse isiklik mõtestamine ja võimaluste leidmine selle integreerimiseks oma igapäevatöösse. Keskendutakse reaalse õpetamistöö ja konkreetsete probleemidega seonduvate praktiliste olukordade lahendamisoskuste arendamisele. Luuakse positiivne, turvaline ja osalejaid motiveeriv õpikeskkond ning sellele toetuvad tingimused osalejatevaheliste kontaktide tekkeks, koostööoskuste arenemiseks, tulevaste ühistegevuste planeerimiseks. Koolituspäevade vahepeal rakendatakse õpitut igapäevatöös ning oma kogemust esitletakse ja analüüsitakse koolituse järgmises moodulis.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppekeskkond on piisav õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks. Koolituskohad on ühistranspordi ja autoga kergesti ligipääsetavad. Koolitusruumis on täiskasvanud õppijale sobivad lauad ja toolid, õppeklassile kohane valgustus ja temperatuur. Õppekeskkond on varustatud vajalike tehniliste ja muude koolitusvahenditega, tahvli/pabertahvli kasutamise võimalusega, internetiühendusega. Kõik kursusel osalejad saavad personaalse korrastatud ja ühtlustatud koolitusmaterjalide komplekti, mis on komplekteeritud vastavalt täiendkoolituse koolituskavale.
Lõpetamise tingimused:

Kursuse lõpetamiseks on osaleja osalenud 80% auditoorses tegevuses, koostanud iseseisva töö, esitlenud seda ning osalenud e-keskkonna tegevustes.

Osalejale väljastatakse SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolituskeskuse Avatud Meele Instituut tunnistus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitajal on:
- kõrgharidus
- andragoogika- või täiskasvanukoolituse alane väljaõpe ja täiskasvanute koolitamise kogemus viimase 3 aasta jooksul
- töökogemus haridusasutuses

Koolitaja toetab sihipäraselt loodud õpisituatsioonis täiskasvanud õppijate õppimist ja enesearendust.
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
I moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.01.2018 - 05.01.2018
Aadress: IDA-VIRU MAAKOND Ida-Viru maakond
Lisainfo: Toimumisaeg:
10.00-17.00

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Erivajaduse olemus, käitumuslik väljendus ja keskkonnad, enamlevinud laste ja noorukite psüühikahäirete tutvustus
Sisu: • Erivajaduse mõiste ja HEV õpilase tavavajadused õpiprotsessis;
• Meeleoluhäired: Noorukite normaalne meeleolu kõikumine; depressioon noorukieas; bipolaarne meeleoluhäire; suitsiidikalduvus ja –katsed, ennastvigastav käitumine
• Ärevus ja ärevushäired: Nooruki ärevuse erijooned; sotsiaalfoobia, paanikahäire, obsessiiv-kompulsiivne häire, posttraumaatiline stresshäire
• Aktiivsus- ja tähelepanuhäire.
• Käitumishäired noorukieas: Düsfunktsionaalse käitumismustri väljakujunemine, käitumishäire prognoos, riski- ja kaitsetegurid
• Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tekkinud probleemid.
• Isiksushäired: Antisotsiaalne isiksus, piirialast tüüpi isiksus, nartsisisstlik isiksus, histriooniline isiksus
• Reaalsustaju häired: Skisofreenia, nooruki psühhoosid
• Kerge vaimne alaareng
• Autistlike joontega õpilase põhilised arenguvajadused ja sellele vastamine tänapäeval
• HEV-õpilastega toimetulek klassis kui grupis
• Toimetulek autistlike joontega õpilasega klassis kui grupis: õpilase ja kaaslaste suunamise ja mõjutamise võimalused
• HEV-laste õpiraskuste märkamine ja tegevuse korrigeerimine
• Erivajadust mõjutavad füüsilised, sotsiaalsed ja õpikeskkonnad;
• Psüühikahäirete ilmnemist võimaldavad tegurid:
- muutused ühiskonnas
- pärilik ja sotsiaalne mõju
- õpilase kõrgemat vajaduste mitterahuldamine koolis ja kodus
- koolikeskkonna muud mõjud
Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad/t

Vaata vähem

II moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.03.2018 - 02.03.2018
Aadress: IDA-VIRU MAAKOND Ida-Viru maakond
Lisainfo: Toimumisaeg:
10.00-17.00

Vaata detailset infot

Eesmärgid: Õpetaja suhe ja suhtlemine HEV õpilasega
Sisu: • Psüühikahäirete käitumuslikud väljendused ja nende mõju õpetaja emotsioonidele;
• Õpetaja reageerimine õpilase esmasele ja teisesele käitumisele ning tulemused;
• Suhtlemistasandi kasutamine;
• Suhtlemistõkked;
• Probleemiomaniku määratlemine ja suhtlemisoskuse valimine;
• Abistamisoskused, kui lapsel on probleem;
• Aktiivne kuulamine: mõtte ümbersõnastamine ja tunde peegeldamine ning nende kasutamine psüühikahäirete korral;
• Selge eneseväljendus ja enesekehtestamine;
• Ebakohase käitumise aluseks olev teadvustamata positiivne kavatsus ja eesmärk;
• Ebakohasest käitumisest tuleneva laitmistsükli lõpetamine koolis: sekkumisviisid, kolleegitoe organiseerimise viisid;
• Ebakohase käitumise katkestamine soovitava pöördumise ja aktiivse kuulamise abil
• Koos õpilasega probleemi lahendamise mudel peale soovitavat pöördumist;
• HEV õpilase tavavajaduse rahuldamise osakaalu suurendamine suhtekeskkonna abil
Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad/t

Vaata vähem

III moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.04.2018 - 27.04.2018
Aadress: IDA-VIRU MAAKOND Ida-Viru maakond
Lisainfo: Toimumisaeg:
10.00-17.00

Vaata detailset infot

Eesmärgid: IÕK koostamine psüühikahäirega õpilasele
Sisu: • Õpilase motivatsiooni- ja tegevussuundade uurimine;
• Suundumuse arvestamine individuaalse õppekava koostamisel;
• Praktiline IÕK koostamine
• Õpilase ja tema vanema kaasamine õpiprotsessi juhtimisse;
• Võrgustikutöö teadlik organiseerimine lähtuvalt U. Bronfenbrenneri mudelist; õpetaja roll võrgustikutöös
• Koostöö tugispetsialistidega;
• Õpetaja kui võimalik probleemiomanik HEV õpilase arendamisel ning tema toetamise vajalikkus ja viisid
• Nõustamise, supervisiooni, kovisiooni ja psühhoteraapia õpetajat abistavad ja säästvad võimalused;
• Kovisiooni mudeli õppimine ja harjutamine
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad/t

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse