Üldpädevuste hindamine ja arendamine gümnaasiumis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel antakseteaduspõhine, aga praktilise väärtusega ülevaade gümnaasiumi riiklikus õppekavas kirjeldatud seitsmest üldpädevusest, õpitakse hindama nende pädevuste taset ja arendusvajadusi ning katsetama erinevaid meetodeid üldpädevuste arendamisel.
Toimumise aeg: 19.02.2018 - 09.11.2018
Maht: 130.00 akad/t
Osalejate arv: 40 kuni 40 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: https://www.ht.ut.ee/et/uldpadevuste-hindamine-arendamine-gumnaasiumis-ii-ruhm
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme 1a TARTU TARTU MAAKOND
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

  • mõistab kultuuri- ja väärtuspädevuse, sotsiaalse ja kodanikupädevuse, enesemääratluspädevuse, õpipädevuse, suhtluspädevuse, matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase pädevuse ning digipädevuse dimensioone ja omavahelisi seoseid;
  • oskab kavandada ja läbi viia õpi- ja õpetamistegevusi ning kujundada õpikeskkonda (sh digitaalset õpikeskkonda ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat) nii, et need toetaks kultuuri- ja väärtuspädevuse, sotsiaalse ja kodanikupädevuse, enesemääratluspädevuse, õpipädevuse, suhtluspädevuse, matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase pädevuse ning digipädevuse dimensioone ja omavaheliste seoste arendamist;
  • saab aru, kuidas hinnatakse üldpädevusi ja oskab hindamistulemuste põhjal tagasisidestada tulemusi õpilastele nii, et nad on motiveeritud oma pädevuste arendamiseks;
  • oskab reflekteerida ning toetada õpilasi ja kolleege reflekteerimisel;
  • oskab analüüsida oma õpetamispraktikat ja uurimispädevust ning kavandada nende arendamiseks tegevusi.
Sihtgrupid: Õpetaja, Õppejuht, Haridusasutuse juht.
Töötavad gümnaasiumide õpetajad, eelistatult koos koolimeeskonnaga (3–5 õpetajat, kelle rolliks on üldpädevuste hindamine ja/või arendamine)
Haridusastmed: Üldharidus
Eesmärgid: Anda õpetajatele teaduspõhine, aga praktilise väärtusega ülevaade gümnaasiumi riiklikus õppekavas kirjeldatud seitsmest üldpädevusest: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus ning digipädevus. Õpitakse hindama nende pädevuste taset ja arendusvajadusi ning katsetama erinevaid meetodeid üldpädevuste arendamisel.
Sisu:
  • ülevaade erinevatest üldpädevustest ja nende hindamise võimalustest
  • üldpädevuste hindamistulemuste tõlgendamine ja tagasisidestamine
  • üldpädevuste arendusvõimalustega tutvumine
  • oma õpilastel üldpädevuste arendamiseks plaanide koostamine ja hindamine
  • arendustulemuste hindamine ja tõlgendamine

Kursus on seotud õpetaja kutsestandardi tasemega 7.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja sooritatud iseseisvad tööd.

Lõpetamisel väljastatav dokument on Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistus.


Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitust läbiviivad õppejõud on gümnaasiumi üldpädevustele keskenduva uurimis- ja arendusprojekti meeskonna liikmed, erineva õpetamis- ja uurimiskogemusega ning koolikogemusega akadeemilised töötajad, kes toimetavad meeskonnas.
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse