Finantsid – Tootmisettevõtte näitel

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tegemist on praktilise koolitusega, mille käigus saab osaleja ülevaate ettevõtlusõppe baasmooduli teema „Finantsid“ raames käsitletavatest, erinevatest õppemetoodikatest.
Toimumise aeg: 07.05.2018 - 07.05.2018
Kontaktpäev:
 • Koolituspäev (07.05.2018 10:00 - 07.05.2018 17:00)
Maht: 8.00 akad/t
 • Auditoorne: - akad/t
 • Praktiline: - akad/t
 • Iseseisev töö: - akad/t
Osalejate arv: 12 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: SA Innove
Kontaktisik: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@innove.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: SA Innove
Aadress: Lõõtsa 4 TALLINN 11415 Harju maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolitusel osalenud õpetaja:

 • mõistab tootmisettevõtte toimimise põhimõtteid ja kavandab õppeprotsessi finantsarvestuse põhimõtetest lähtuvalt;
 • rakendab erinevaid meetodeid omahinna arvestuse, kuluarvestuse, eelarvestamise ja finantsanalüüsi õpetamiseks;
 • omab valmisolekut ettevõtlusõppe moodulite finantside teema õpetamiseks ja õpiväljundite saavutatuse hindamiseks, kasutades sobivaid õppe- ja hindamismeetodeid. 


Sihtgrupid: Õpetaja.
Kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide õpetajad, kes õpetavad ettevõtlust või planeerivad seda õpetama hakata.
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Koolitusega taotletakse, et koolituse läbinud õpetaja omab vajalike teadmisi ja oskusi ettevõtlusõppe moodulite „Finantside“ teema planeerimiseks ja läbiviimiseks.
Sisu:

Tegemist on praktilise koolitusega, mille käigus saab osaleja ülevaate ettevõtlusõppe baasmooduli teema „Finantsid“ raames käsitletavatest, erinevatest õppemetoodikatest, sh omahinna arvestusest, kuluarvestusest, finantsarvestusest, äriidee elluviimiseks vajaliku müügimahu määramisest ja finantsanalüüsist. Koolitusel kasutatavad meetodid on tegevuslikud ja praktilised, arendavad õppetöö läbiviijate professionaalsust ja pädevust interaktiivse ja tulemusliku õppetöö korraldamisel.

*Ettevõtluspädevuse mudeli ja ettevõtlusõppe moodulite tutvustus ja selle kasutamise põhimõtted.
*Eesti majanduskeskkonna finantsarvestust puudutav õiguslik raamistik. 
*Tootmisettevõtte näitel stardikapitali moodustamine. Ressursside vajaduse määramine: investeeringud, kulude koosseis. 
*Investeeringute ja kulude eelarve kululiikide kaupa (püsi- ja muutuvkulud, otsesed- ja kaudsed kulud). 
*Kuluarvestus kui juhtimisarvestuse osa. 
*Kasumiläve analüüs. 
*Kulude ja tulude koondeelarve koostamine – kasumiprognoos.  
*Rahavoogude aruanne. Bilanss. 
*Näidisettevõtte eelarvestatud aruannete finantsanalüüs.  

Õpisündmuse teemad:
 • Majanduskeskkond
 • Ressursid
 • Ettevõtte tulud, kulud ja investeeringud
 • Majandusarvestuse põhialused (kuluarvestus, eelarved, kasumiaruanne, bilanss)
 • Majandusnäitajate finantsanalüüs 


Õppevorm: auditoorne
Alustamise tingimused: Osalemiseks ei ole hariduspiirangut ja see ei eelda varasemat kogemust, küll aga (tööalasest vajadusest tingitud) huvi ennast teemaga kurssi viia.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.05.2018 10:00 - 07.05.2018 17:00
Aadress: Lõõtsa 4 TALLINN 11415 Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 10:00 - 11:30 Ettevõtluspädevuste mudel,
4. ja 5. taseme ettevõtlusmoodulid ja rakenduskavad.
Eesti majanduskeskkonnas finantsarvestust puudutav õiguslik raamistik.
11:30 - 11:45 kohvipaus
11:45 - 13:15 Tootmisettevõtte näitel stardikapitali moodustamine. Ressursside vajaduse määramine: investeeringud, kulude koosseis.
Investeeringute eelarve. Kulude eelarve kululiikide kaupa. Kuluarvestus kui juhtimisarvestuse osa.
13:15 - 13:45 lõuna
13:45 - 15:15 Kuluarvestus. Kasumiläve analüüs.
Kulude ja tulude koondeelarve koostamine – kasumiprognoos. Rahavoogude aruanne. Bilanss.
15:15 - 15:30 kohvipaus
15:30 - 17:00 Näidisettevõtte eelarvestatud aruannete finantsanalüüs. Kokkuvõtted.

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse