Õppimise toetamine noorsootöös

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Ootame koolitusele kõiki enesearendamisest huvitatud noorsootöötajaid praktilisele koolitusele, kus näitame muuhulgas: Kuidas plaanida ja disainida õppimist noorsootöös? Kuidas selle vilju nähtavamaks teha? Kuidas õpitut kirja panna ja väärtustada?
Toimumise aeg: 07.03.2018 - 04.04.2018
Kontaktpäev:
  • I moodul 07.-09.03.2018 (07.03.2018 11:00 - 09.03.2018 16:00)
  • II moodul 03.-04.04.2018 (03.04.2018 11:00 - 04.04.2018 16:00)
Maht: 48.00 akad/t
  • Auditoorne: 40 akad/t
  • Praktiline: 4 akad/t
  • Iseseisev töö: 4 akad/t
Osalejate arv: 15 kuni 23 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
  • Kristi Jüristo (SA Archimedes)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Kontaktisik: Anna Kuzina, Anna.Kuzina@archimedes.ee, tel: +372 69 79 217
Kirjeldus
Õpiväljundid:

-    Kirjeldab õppimisprotsessi noorsootöö kontekstis;
-    Hindab õppimisprotsessi toetavaid tegureid noorsootöös;
-    Teadvustab noorte õppimist toetava inimese rolli;
-    Analüüsib enda, kui noore õppimist toetava inimese pädevusi õppeprotsessi kavandmiseks ja läbiviimiseks;
-    Kavandab õppimiskogemuse noorsootöötegevustes kasutades selleks mitmekesiseid võimalusi.

Sihtgrupid: Noorsootöötaja.
Noorsootöötajad, kes soovivad arendada oma pädevusi noorte õppimise toetamisel, keda huvitab noorsootöös õpitu mõtestamise teema: kuidas plaanida ja disainida õppimist noorsootöös, kuidas selle vilju nähtavaks teha, kuidas õpitut kirja panna ning väärtustada.
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Noorsootöötaja mõistab õppeprotsessi noorsootöö kontekstis, oskab toetada õppimist ning näeb võimalusi, kuidas luua soodne keskkond noorte arengu analüüsimiseks ning noorsootöös õpitu sotsiaalseks ja formaalseks tunnustamiseks ühiskonnas.
Sisu:

Koolitus koosneb kahest moodulist, mille vahele jääb praktikum. Esimesel kolmel koolituspäeval keskendume õppimise ja õppeprotsessi, kui sellise mõtestamisele ja noorsootöötaja enda rolli teadvustamisele noore õppimise toetamises ning seda läbi teoreetiliste teadmiste omandamise kui praktiliste ülesannete lahendamise. Kahe koolitusmooduli vahepeal on praktikaperiood, mille raames saab rakendada koolitusel omandatut enda töökeskkonnas. Teisel moodulil analüüsime nii vahepealsel perioodil kogetut, kaardistame head praktikad noorte õpikogemuse toetamiseks ning noorsootöötaja pädevused selleks.

Koolituse seos noortevaldkonna arengukava ja kutsestandardiga

  • Kehtiva noorsootöötaja kutsestandardi kohaselt on tasemel 4 noorsootöötaja töö osaks „2.1.12 Kogetu ja saavutatu hindamine koos noortega, tagasiside andmine, eneseanalüüsi juhendamine“.
  • Ka noorsootöötaja eetikakoodeksis on sätestatud, et noorsootöötaja: „pöörab tähelepanu sellele, et tegevused, sh noorte poolt algatatud tegevused, võimaldaksid noorel omandada uusi teadmisi, oskusi, kogemusi ja nendest õppida ning tagab võimalused selle teadvustamiseks“.
  • Eesti noortevaldkonna arengukava 2014–2020 nelja eesmärgi seas on noortevaldkonna mõjusam toimimine, mille üheks väljundiks on suurendada noorsootöö hariduslikku mõju ja toetada noorsootöö kvaliteeti noorte võtmepädevuste arendamisel. Praktiliselt tähendab see vajadust mõista õppeprotsessi noorsootöö kontekstis, toetada õppimist ning näha võimalusi, kuidas luua soodne keskkond noorte arengu analüüsimiseks ning noorsootöös õpitu sotsiaalseks ja formaalseks tunnustamiseks ühiskonnas.
Õpisündmuse teemad:

•    Õppimise kaasaegsed käsitlused ja nende rakendumine noorsootöös – kuidas õppimine noorsootöös aset leiab ja mida see tähendab noorsootöötaja rolli määratluses?
•    Õppimisprotsess ja selle kujundamine noorsootöös - noorte õppimise toetamine praktikas: miks, mida ja kuidas?
•    Noorsootöötaja kui noore arengu/õppimise toetaja – abistavad tööriistad (lähenemised, meetodid, instrumendid) ja vajalikud pädevused õppimise toetajana.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusprogrammi ülesehitus, lähenemine ja meetodid tuginevad noorsootöö ja mitteformaalse õppimise headele tavadele ning põhimõtetele, põhinedes osalejate aktiivsel osalemisel ja panusel.
Alustamise tingimused: - Osalejatel on kogemus õppimise kavandamise ja läbiviimisega noorsootöötegevustes
- Osalejatel on piisav ajaressurss, et osaleda täies mahus nii auditoorses kui iseseisvas töös.
- Osalejatel on tahe arendada enda pädevusi noorte õppimise toetamises.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Koolituse järgselt analüüsivad osalejad õppimise mõju veebipõhise ankeedi toel.

* Enesehindamine: õpiväljundite saavutamise hindamine.  Hindamismeetodid ja- kriteeriumid, ülesanded lepitakse kokku koolituse alguses.  

Tunnistus: osaleja on osalenud kahel moodulil, tegeles iseseisva tööga ja tema enesehindamise tulemused näitavad õpiväljundite saavutamist.

Tõend: osaleja on võtnud osa vähemalt esimesel moodulil, tegeles iseseisva tööga  ja/või enesehindamise tulemusena sõnastatud õpiväljundeid ei ole saavutatud. 

Link materjalidele: http://noored.ee/arhiiv/ekspressret...
Märksõnad: mitteformaalne õppimine, noore arengu / õppimise toetamine, noorsootöö kvaliteet, õppimisprotsess ja selle kujundamine noorsootöös, vajalikud pädevused õppimise toetajana, refleksioon, analüüs
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I moodul 07.-09.03.2018 - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.03.2018 11:00 - 09.03.2018 16:00

Vaata sündmuse detailset infot

Sisu: I moodul: Esimesel kolmel koolituspäeval keskendume õppimise ja õppeprotsessi mõtestamisele ja enda rolli teadvustamisele noore õppimise toetamises. Omandame teoreetilisi teadmisi aga lahendame ka praktilisi ülesandeid.
Päevakava: Esimene päev: 11-18.00 (õhtusöök soovijatele algusega kl 18)
Teine päev: 9:30-18.00 (õhtusöök soovijatele algusega kl 18)
Kolmas päev: 9.30-16.00

Vaata vähem

II moodul 03.-04.04.2018 - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.04.2018 11:00 - 04.04.2018 16:00

Vaata sündmuse detailset infot

Sisu: Kahe koolitusmooduli vahepeal on praktikaperiood, mille raames saab rakendada koolitusel omandatut enda töökeskkonnas.
II. moodulil analüüsime vahepealsel perioodil kogetut ning kaardistame noorte õpikogemuse toetamise head praktikad.

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse