Probleemõpe ainetundides: ohutu ja tervisliku käitumise kujundamine. Jõhvi

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Toetada õpetaja hoiakuid, teadmisi ja oskusi õppijate üldpädevuste, hoiakute, teadmiste ja oskuste arengu toetamiseks probleemõppe abil, et kasvaks ohutus liikluses, koolis, kodus ja lähiümbruses
Toimumise aeg: 26.04.2018 - 05.06.2018
Maht: 56.00 akad/t
  • Auditoorne: 48 akad/t
  • Praktiline: 0 akad/t
  • Iseseisev töö: 8 akad/t
Osalejate arv: 16 kuni 16 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Avatud Meele Instituut (AMI)
Kontaktisik: Kadri Varjak, kadri@ami.ee, tel: 58548313
Toimumise koht
Toimumise koht: Jõhvi Gümnaasium
Aadress: Hariduse tn 5b JõHVI VALD Ida-Viru maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Osaleja:

- mõtestab riiklikus õppekavas sätestatud ühiskonna ootusi ainetundide kaudu läbivate teemade abil üldpädevuste kujunemiseks

- tähtsustab tervise ja ohutuse teemat ning selle käsitlemist ainetundides

- seostab ja teadvustab enda rolli õpilase tervise ja ohutuskäitumise arendamisel õpetaja kutsestandarditega

- analüüsib enda tegevust õpiprotsessi 3 faasi juhtimisel ainetunnis õpilase tervise- ja ohutusteadlikkuse kujunemise võimaldamisel

- teadvustab tervise ja ohutuse teemadega tegelemist ning probleemõpet mõjutavaid takistavaid ja võimaldavaid tegureid

- tunneb sotsiaalselt turvalise õpikeskkonna kujunemise seaduspärasusi ja nende juhtimiseks vajalikke oskusi ja võtteid

- tunneb rühmatöö loomise ja käivitamise põhimõtteid

- teab, kuidas tulla toime õpilaste vastupanuga erinevatesse koostöörühmadesse koondumiseks ja osalemiseks

- tunneb probleemõppe erinevaid liike, olemust, ülesehitust, seost tulemustega

- oskab oma aines seoses ohutuse teemaga valida probleemõppeks vajaliku probleemi püstituse viisi

- tunneb õppijat kaasavaid eesmärgistamise võtteid

- tunneb ja oskab õpilastega koos luua väljundeid ja tulemuste hindamiskriteeriume

- kogeb IT-vahendite kasutamise võimalusi õpiprotsessi kavandamisel, reflekteerimisel ja jagamisel

- kavandab 1 ohutuse teemat käsitleva õppetegevuse ainetunnis lähtuvalt probleemõppe strateegiast

- analüüsib enda kursustel omandatud oskuste komponente ja kavandab nende arendamise

Sihtgrupid: Õpetaja.
Töötavad õpetajad
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Koolitusel osalenud õpetajatel on hoiakud, teadmised ja oskused õppijate üldpädevuste, hoiakute, teadmiste ja oskuste arengu toetamiseks probleemõppe abil, et kasvaks ohutus liikluses, koolis, kodus ja
lähiümbruses.
Sisu:

Täienduskoolitus toetub sotsiaalkonstruktivistlikule õpiparadigmale. Õppekeskkonnas kasutatakse:

- tõhustatud loenguid ~ 20% ajast;

- erineva mahuga rühmatöid mitmekesiste meetodite toel; lugemismeetodeid, arutelu meetodeid, kirjutamismeetodeid, probleemõppe- ja muid koostöömeetodeid, sotsiomeetria meetodeid, eesmärgistamise ja evokatsiooni meetodeid, refleksioonimeetodeid ning supervisioonimeetodeid iseseisva töö reflekteerimiseks kokku ~ 80% ajast.

Koolitus on üles ehitatud õppijakesksele kogemusõppele, kus osalejad on aktiivselt kaasatud ning toimub aktiivne kommunikatsioon grupis. Kasutatavad interaktiivsed meetodid lähtuvad sotsiaalkonstruktivismist, kogemusõppest ja andragoogika põhimõtetest: tõhustatud lühiloengud, praktilised harjutused, juhitud rühmatööd ja arutelud, eneserefleksiooniharjutused, meeskonnapõhiste metoodikate läbitegemine ja analüüs, parimate praktikate jagamine jmt.

Õppe sisu toetub tänapäevastele uuringutele ja parima praktika näidetele.

Kõikide teemade käsitlus on praktikapõhine: interaktiivsetes grupiaruteludes toimub saadud info ja kogemuse isiklik mõtestamine ja võimaluste leidmine selle integreerimiseks oma igapäevatöösse. Keskendutakse reaalse õpetamistöö ja konkreetsete probleemidega seonduvate praktiliste olukordade lahendamisoskuste arendamisele. Luuakse positiivne, turvaline ja osalejaid motiveeriv õpikeskkond ning sellele toetuvad tingimused osalejatevaheliste kontaktide tekkeks, koostööoskuste arenemiseks, tulevaste ühistegevuste planeerimiseks. Koolituspäevade vahepeal rakendatakse õpitut igapäevatöös ning oma kogemust esitletakse ja analüüsitakse koolituse järgmises moodulis.

Koolitus toetab osalejate eneseanalüüsioskuse ja uurimispädevuse kasvu nii auditoorse töö käigus läbiviidavate refleksiooniülesannete kui iseseisva töö ülesannete kaudu. Samuti pööratakse koolitusel erilist tähelepanu õpilaste üldpädevuste ja nende kujundamise mõtestamisele.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppekeskkond on piisav õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks. Koolituskohad on ühistranspordi ja autoga kergesti ligipääsetavad. Koolitusruumis on täiskasvanud õppijale sobivad lauad ja toolid, õppeklassile kohane valgustus ja temperatuur. Õppekeskkond on varustatud vajalike tehniliste ja muude koolitusvahenditega, tahvli/pabertahvli kasutamise võimalusega, internetiühendusega. Kõik kursusel osalejad saavad personaalse korrastatud ja ühtlustatud A4 õppematerjalide komplekti, mis on komplekteeritud vastavalt täienduskoolituse koolituskavale.
Alustamise tingimused: Osalevad õpetajad, kellel on igapäevane õpetajatöö kogemus. Osaleja registreerub e-keskkonnas ja esitab elektroonselt kooskõlastuse kooli õppejuhiga täienduskoolitusel osalemise aja kindlustamise kohta, meetodite rakendamise võimalikkuse kohta igapäevatöös.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Kursuse lõpetamiseks on osaleja osalenud 80% auditoorses tegevuses, koostanud iseseisva töö, esitlenud seda ning osalenud e-keskkonna tegevustes.

Osalejale väljastatakse SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolituskeskuse Avatud Meele Instituut tunnistus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitajal on:
- kõrgharidus
- andragoogika- või täiskasvanukoolituse alane väljaõpe ja vastav töökogemus viimase 3 aasta jooksul
- töökogemus haridusasutuses
Koolitaja toetab sihipäraselt loodud õpisituatsioonis täiskasvanud õppijate õppimist ja enesearendust.}
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
I moodul: PROBLEEMÕPPE JA ÕPPIJA MOTIVATSIOONI KÄIVITAMISE ALUSED - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.04.2018 - 27.04.2018
Toimumise koht: Jõhvi Gümnaasium
Aadress: Hariduse tn 5b JõHVI VALD Ida-Viru maakond

Vaata detailset infot

Sisu: • Kaasaegne arusaam õppimisest:
- Koosõppimise eeldused ja neile vastava õpikeskkonna loomine
• Turvalise suhtekeskkonna loomine klassiruumis:
- lepingute koostöine loomine ja rakendamine,
- sallivuse suurendamine,
- kogemuste jagamise, eesmärgistamise ja isiklikke valikute võimaldamine
• Motivatsioon õppimisel ja selle seos turvalisusega
• Probleemõppe alus
• Erinevate õpistrateegiate (probleemõppe, uurimusliku õppe ja
projektõppe) võrdlemine, seosed, eesmärgid
• Õpetaja kui grupijuhi roll ja õpilase roll probleemõppes
• Õpetaja ja õpilase hoiakute mõju probleemõppes
• Õpilaste hoiakutega tegelemise viisid
• Vastupanude juhtimine klassiruumis
Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad/t

Vaata vähem

II moodul: PROBLEEMÕPPE LÄBIVIIMISE MUDEL ELULISTE TEEMADE NÄITEL - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.05.2018 - 08.05.2018
Toimumise koht: Jõhvi Gümnaasium
Aadress: Hariduse tn 5b JõHVI VALD Ida-Viru maakond

Vaata detailset infot

Sisu: • Probleemõppe sessioonil osalemine tervise ja ohutuse teemal. Sessiooni
refleksioon
• Probleemõppe sammud
• Probleemõppe ettevalmistamine
- Probleemülesannete koostamine ja esitamise viisid;
- Kokkulepped klassiruumis ;
- Kokkulepped väljaspool klassiruumi
• Probleemõppe läbiviimine:
- Probleemõppe läbiviimise mudel: õpetaja ja õpilaste tegevused
Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad/t

Vaata vähem

III moodul: PROBLEEMÕPPE RAKENDAMINE AINETUNDIDES - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.06.2018 - 05.06.2018
Toimumise koht: Jõhvi Gümnaasium
Aadress: Hariduse tn 5b JõHVI VALD Ida-Viru maakond

Vaata detailset infot

Sisu: • Probleemõppe rakendamise võimalused ainetundides ja erinevates
kooliastmetes

• Probleemõppe läbiviimisest tekkinud kogemuste refleksioon

• Praktiline töö probleemõppe läbiviimisel tekkinud keerukuste ja
takistustega
Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad/t

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse