Noorsootöö KOVis ja KOV noorsootöö korralduse mudeli arendamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Ühislahendusena on välja töötatud KOV noorsootöö korralduse mudel, mis toetab noorsootöö kvaliteedi arendamist. Mudel sisaldab olukorra kaardistusele ja arenguvajadustele põhinevat strateegiat (arengukava) ja konkreetset lähenemist (tegevuskava).
Toimumise aeg: 19.04.2018 - 20.06.2018
Kontaktpäev:
 • I moodul:  1. kontaktpäev (19.04.2018 10:00 - 19.04.2018 17:00)
 • I moodul:  2. kontaktpäev (20.04.2018 09:00 - 20.04.2018 16:00)
 • II moodul:  1. kontaktpäev (10.05.2018 10:00 - 10.05.2018 17:00)
 • II moodul:  2. kontaktpäev (11.05.2018 09:00 - 11.05.2018 16:00)
 • III moodul:  1. kontaktpäev (07.06.2018 10:00 - 07.06.2018 17:00)
 • III moodul:  2. kontaktpäev (08.06.2018 09:00 - 08.06.2018 16:00)
 • IV moodul:  1. kontaktpäev (20.06.2018 10:00 - 20.06.2018 14:00)
Maht: 68.00 akad/t
 • Auditoorne: 44 akad/t
 • Praktiline: 0 akad/t
 • Iseseisev töö: 24 akad/t
Osalejate arv: 11 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • Kristi Jüristo (SA Archimedes)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Kontaktisik: Kristi Raudlepp, kristi.raudlepp@achimedes.ee, tel: 6268970
Toimumise koht
Aadress: Hindreku PAIDE LINN Järva maakond
Lisainfo: Koolitus toimub Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti piirkonnas. Järgmiste moodulite koolituskohtade valikul võetakse arvesse ka õppijate arvamusi ja eelistusi.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • hindab omavalitsuse noortevaldkonna arenguvajadusi ja lähtudes noorsootöö kvaliteedi hindamismudelist ja võrgustiku poolt sõnastatud visioonist;
 • kasutab strateegilise planeerimise printsiipe omavalitsuse noorsootöö korralduse mudeli koostamisel;
 • rakendab kaasamise- ja kogukonnatöö põhimõtteid noorsootööstruktuuride arendamisel;
 • mõistab kvaliteedijuhtimise põhimõtete rakendamist noorsootöö koordineerimises omavalitsuse tasandil;
 • teab brändingu ja kuvandi kujundamise aluspõhimõtteid ja nende kasutamisvõimalusi noorsootöö mainekujunduses.  


Sihtgrupid: Haridusametnik, Noorsootöötaja.
Ootame tandemina osalema uue moodustunud omavalitsuse noortevaldkonda koordineerivat ametnikku (vallavanem, abivallavanem, osakonna juhataja) ja vastutavat spetsialisti/teenistujat (noorsootöö spetsialist, haridus- ja kultuurinõunik vmt).
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Toetada haldusreformi käigus ühinenud omavalitsusi noorsootöö kvaliteedi arendamisel, omavalitsuse noorsootööstruktuuride moodustamises ja tugeva ning toimeka noorsootöövõrgustiku kujunemises või selle jätkamises.
Sisu:

Koolitusprogramm kestab kokku 6 (+1+1) päeva ning koosneb kahe- ja ühepäevastest kohtumistest. Koolituspäeva kestus on ligikaudu 7 akadeemilist tundi.

Iga mooduli vahele jääb paarinädalane paus, mille jooksul saavad osalejad koolitusel käsitletut praktikas rakendada (arengukava koostamine) ning edasiseks vajalikud tingimused luua (sh lähteolukorra kaardistus, koostööpartnerite kaasamine vmt). Kodutöö elluviimisel pakutakse vajadusel omavalitsustele tugitegevusena mentorlust ja kohalikke koolitustegevusi. 

Õpisündmuse teemad:

Koolitusporgrammi käigus käsitletakse järgmisi teemasid:

 • noortepoliitika ja noorsootöö alused;
 • kvaliteet noorsootöös;
 • noortevaldkonna koordineerimine KOV tasandil;
 • strateegiline planeerimine ja muutuste juhtimine;
 • kaasava juhtimise ja kogukonnatöö põhimõtted ning meetodid;
 • disainmõtlemise ja teenusedisaini põhimõtete rakendamine noorsootöötegevuste arendamisel;
 • bränding ja kuvandi kujundamise aluspõhimõtted.
Õppevorm: auditoorne
Alustamise tingimused: Osalejalt oodatakse täis mahus osalemist. Võimalusel võiks kaasa võtta kaasa sülearvuti, mis aitab grupitööde ajal võimalike lisamaterjale kasutada.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Koolitusprogrammi lõpetamiseks on osaleja võtnud osa auditoorsest tegevusest, koostanud iseseisva töö ja enesehindamise, mis näitab õpiväljundite saavutamist.

Hindamine toimub läbi järgmiste meetodite ja kriteeriumite:

 • iseseisv töö – õppija on koostanud iseseisva töö ehk KOVi noorsootöö korralduse mudeli ja esitlenud seda;
 • enesehindamine – õppija põhjendused ja näited ning hinnang näitab õpiväljundite saavutamist. Sõltuvalt õpiväljundite saavutatusest väljastatakse õppijale, kas tunnistus või tõend. 

Tunnistus
Osaleja on koolitusprogrammist osa võtnud vähemalt 80% ulatuses, tegelenud iseseisva tööga ja seda esitlenud ning tema enesehindamise tulemused kirjeldavad õpiväljundite saavutamist. 

Tõend
Osaleja on koolitusprogrammist osa võtnud vähemalt 50% ulatuses, tegelenud iseseisva tööga ning seda esitlenud, enesehindamise tulemused aga ei kirjelda õpiväljundite saavutamist.


Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Märksõnad: KOV, noorsootöö KOVis, kohalik omavalitsus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.04.2018 - 20.04.2018
Aadress: Hindreku PAIDE LINN Järva maakond
URL: http://hindrekutalu....

Vaata detailset infot

Sisu: Noorsootöö alused ja põhimõtted kohalikus omavalitsuses

Teemad:
- noorsootöö alused ja KOVi noorsootöö korralduses;
- võimalikud lähenemised KOVi noorsootöö mudelile (protsessi kaardistus, tegijate ja tegevuste määratlemine);
- kvaliteet noorsootöös – mida ja kuidas mõõdame? Noorsootöö kvaliteet meie omavalistuses. Tugevused ja arenguvajadused. Visioon noorsootöös – kuhu tahame jõuda 5-10 aasta pärast?
Õppevorm: auditoorne
Maht: 12.00 akad/t

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.04.2018 10:00 - 19.04.2018 17:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.04.2018 09:00 - 20.04.2018 16:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

II moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.05.2018 - 11.05.2018

Vaata detailset infot

Sisu: Muutuste juhtimine ja kogukonnatöö

Teemad:
- muutuste juhtimine ja strateegiline planeerimine - protsess (kaasamine, kaasav juhtimine) ja väljundid (regulatsioonid, protseduurid);
- disainmõtlemise protsess - võimalikud tulevikustrateegiad ja lahendused;
- kogukonnatöö ja töö kogukonnaga – missugust potentsiaali omab see noorsootöös.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 12.00 akad/t

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.05.2018 10:00 - 10.05.2018 17:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.05.2018 09:00 - 11.05.2018 16:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

III moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.06.2018 - 08.06.2018

Vaata detailset infot

Sisu: Teenusedisain noorsootöös ja kvaliteedi/arengu juhtimine

Teemad:
- teenusedisain noorsootöös (sihtgrupi vajadustele ja olemasolevatel ressurssidel põhinevad lahendused);
- väljundid ja rahastusvõimalused;
- kvaliteedi arendamine ja juhtimine: noorsootöö monitooring (andmed – seire – tulemused – mõju ja jätkusuutlikkus);
- professionaalsus noorsootöös, pädevuste hindamine ja nende arendamine;
- noorsootöö “bränding” ja mainekujundus.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 12.00 akad/t

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.06.2018 10:00 - 07.06.2018 17:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.06.2018 09:00 - 08.06.2018 16:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

IV moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.06.2018 - 20.06.2018

Vaata detailset infot

Sisu: Mudeli tutvustamine

Teemad:
- kuhu oleme jõudnud: KOV noorsootöö korralduse mudel lähteülesandest tegevuskavani;
- jätkusuutlikkus ja mõju suurendamine – tegevused – tulemused – hindamine ja tulemuste levitamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad/t

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.06.2018 10:00 - 20.06.2018 14:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse