Noorsootöö KOVis ja KOV noorsootöö korralduse mudeli arendamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Ühislahendusena on välja töötatud KOV noorsootöö korralduse mudel, mis toetab noorsootöö kvaliteedi arendamist. Mudel sisaldab olukorra kaardistusele ja arenguvajadustele põhinevat strateegiat (arengukava) ja konkreetset lähenemist (tegevuskava).
Toimumise aeg: 19.04.2018 - 20.06.2018
Kontaktpäev:
 • I moodul:  1. kontaktpäev (19.04.2018 10:00 - 19.04.2018 17:00)
 • I moodul:  2. kontaktpäev (20.04.2018 09:00 - 20.04.2018 16:00)
 • II moodul:  1. kontaktpäev (10.05.2018 10:00 - 10.05.2018 17:00)
 • II moodul:  2. kontaktpäev (11.05.2018 09:00 - 11.05.2018 16:00)
 • III moodul:  1. kontaktpäev (07.06.2018 10:00 - 07.06.2018 17:00)
 • III moodul:  2. kontaktpäev (08.06.2018 09:00 - 08.06.2018 16:00)
 • IV moodul:  1. kontaktpäev (20.06.2018 10:00 - 20.06.2018 14:00)
Maht: 68.00 akad/t
 • Auditoorne: 44 akad/t
 • Iseseisev töö: 24 akad/t
Osalejate arv: 11 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • Kristi Jüristo (SA Archimedes)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Kontaktisik: Kristi Raudlepp, kristi.raudlepp@archimedes.ee, tel: 6268970
Toimumise koht
Aadress: Hindreku, Kihme küla, Paide linn, Järva maakond
Lisainfo: Koolitus toimub Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti piirkonnas. Järgmiste moodulite koolituskohtade valikul võetakse arvesse ka õppijate arvamusi ja eelistusi.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kavandab omavalitsuse noortevaldkonna arengustrateegiad ja tegevussuunad, põhinedes noorsootöö kvaliteedi hindamisele;
 • rakendab kaasamise- ja kogukonnatöö põhimõtteid noorsootööstruktuuride arendamisel;
 • mõistab kvaliteedijuhtimise põhimõtete rakendamist noorsootöö koordineerimises omavalitsuse tasandil;
 • teab brändingu ja mainekujunduse aluspõhimõtteid ja nende kasutamisvõimalusi noorsootöö igapäevapraktikas.

Sihtgrupid: Ootame tandemina osalema uue moodustunud omavalitsuse noortevaldkonda koordineerivat ametnikku (osakonna juhatajad, nõunikud) ja vastutavat spetsialisti/teenistujat (noorsootöö spetsialist, noortekeskuste juhatajad vmt). Oodatud on ka volikogude vastavate komisjonide esimehed ja liikmed.
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Toetada haldusreformi käigus ühinenud omavalitsusi noorsootöö kvaliteedi arendamisel, omavalitsuse noorsootööstruktuuride moodustamises ja tugeva ning toimeka noorsootöövõrgustiku kujunemises või selle jätkamises.
Sisu:

Koolitusprogramm kestab kokku 6 (+1+1) päeva ning koosneb kahe- ja ühepäevastest kohtumistest. Koolituspäeva kestus on ligikaudu 7 akadeemilist tundi. Iga mooduli vahele jääb paarinädalane paus, mille jooksul saavad osalejad koolitusel käsitletut praktikas rakendada (arengukava koostamine) ning edasiseks vajalikud tingimused luua (sh lähteolukorra kaardistus, koostööpartnerite kaasamine vmt). Kodutöö elluviimisel pakutakse vajadusel omavalitsustele tugitegevusena mentorlust ja kohalikke koolitustegevusi. 

Koolitusel käsitletakse omavalitsuse noortevaldkonna koordineerimist ja arendamist toetavaid teemasid:

- Noorsootöö alused ja põhimõtted KOVi noorsootöö korralduses;
- Noorsootöö kvaliteedi arendamine, juhtimine ja hindamine omavalitsuses;
- Kogukonnatöö ja töö kogukonnaga noortevaldkonna arengupotentsiaalina;
- Disainmõtlemine kui vahend noorsootöö struktuuride ja tegevussuunade arendamisel;
- Noorsootöö “bränding”  ja mainekujundus .

Õpisündmuse teemad:
 • noortepoliitika ja noorsootöö alused;
 • noorsootöö kvaliteet, selle hindamine ja juhtimine omavalitsuse tasemel;
 • noortevaldkonna koordineerimine KOV tasandil;
 • strateegiline planeerimine ja muutuste juhtimine;
 • kaasava juhtimise ja kogukonnatöö põhimõtted ning meetodid;
 • disainmõtlemise ja teenusedisaini põhimõtete rakendamine noorsootöötegevuste arendamisel;
 • bränding ja mainekujundamise aluspõhimõtted.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus eeldab n.ö standardset koolitusruumi - võimalust kõikidel osalejatel istuda ringis, looduslikku valgust, valge tahvli ja esitlustehnika kasutusvõimalust ning piisavalt vaba seinapinda, et luua tekkivatest materjalidest õppimist toetav keskkond
Hindamisviisid: iseseisev töö (KOV noorsootöö korralduse mudeli loomine)
Alustamise tingimused: Osalejalt oodatakse täis mahus osalemist. Võimalusel võiks kaasa võtta kaasa sülearvuti, mis aitab grupitööde ajal võimalike lisamaterjale kasutada.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorses töös vähemalt 80% mahus. Juhul, kui osaleja soovib koolituse lõpuks tunnistust, tuleb sooritada iseseisev töö (kohaliku omavalitsuse noorsootöö korralduse mudel), vastavalt hindamiskriteeriumitele, mis lepitakse kokku koolitusprogrammi alguses.

Tunnistus
Osaleja on koolitusest osa võtnud vähemalt 80% ulatuses, loonud KOV noorsootöö korralduse mudeli, selle esitanud ja esitlenud ning mudel kirjeldab õpiväljundite saavutamist. 

Tõend
Osaleja on koolitusest osa võtnud vähemalt 50% ulatuses, tegelenud KOV noorsootöö korralduse mudeli loomisega, aga ei ole seda esitanud või esitamise korral ei kirjelda mudel õpiväljundite saavutamist. 


Lõpudokument: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitusprogrammi juhtivkoolitaja on Kristi Jüristo, kes on noortevaldkonnaga seotud olnud üle 20 aasta, mis on andnud võimaluse arendada seda läbi väga erinevate rollide. Viimased 10 aastat on töödes-tegemistes põhirõhk olnud noorte ja noorsootöötajate koolitamisel, seda nii kodu- kui välismaal. Lisaks koolitamisele on Kristi aidanud kaasa mitmete noortele ja noorsootöötajatele suunatud pikaajaliste arenguprogrammide väljatöötamises, olnud vastutav erinevate õppematerjalide ja käsiraamatute väljaandmisel, läbi viinud noorsootöö kvaliteedi arendamisele suunatud projekte.
Märksõnad: KOV, noorsootöö KOVis, kohalik omavalitsus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.04.2018 - 20.04.2018
Aadress: Hindreku, Valgma küla, Paide linn, Järva maakond Järva maakond
URL: http://hindrekutalu....

Vaata detailset infot

Sisu: Noorsootöö alused ja põhimõtted kohalikus omavalitsuses

Teemad:
- noorsootöö alused ja KOVi noorsootöö korralduses;
- võimalikud lähenemised KOVi noorsootöö mudelile (protsessi kaardistus, tegijate ja tegevuste määratlemine);
- kvaliteet noorsootöös – mida ja kuidas mõõdame? Noorsootöö kvaliteet meie omavalistuses. Tugevused ja arenguvajadused. Visioon noorsootöös – kuhu tahame jõuda 5-10 aasta pärast?
Õppevorm: auditoorne
Maht: 12.00 akad/t

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.04.2018 10:00 - 19.04.2018 17:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.04.2018 09:00 - 20.04.2018 16:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

II moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.05.2018 - 11.05.2018

Vaata detailset infot

Sisu: Muutuste juhtimine ja kogukonnatöö

Teemad:
- muutuste juhtimine ja strateegiline planeerimine - protsess (kaasamine, kaasav juhtimine) ja väljundid (regulatsioonid, protseduurid);
- disainmõtlemise protsess - võimalikud tulevikustrateegiad ja lahendused;
- kogukonnatöö ja töö kogukonnaga – missugust potentsiaali omab see noorsootöös.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 12.00 akad/t

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.05.2018 10:00 - 10.05.2018 17:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.05.2018 09:00 - 11.05.2018 16:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

III moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.06.2018 - 08.06.2018

Vaata detailset infot

Sisu: Teenusedisain noorsootöös ja kvaliteedi/arengu juhtimine

Teemad:
- teenusedisain noorsootöös (sihtgrupi vajadustele ja olemasolevatel ressurssidel põhinevad lahendused);
- väljundid ja rahastusvõimalused;
- kvaliteedi arendamine ja juhtimine: noorsootöö monitooring (andmed – seire – tulemused – mõju ja jätkusuutlikkus);
- professionaalsus noorsootöös, pädevuste hindamine ja nende arendamine;
- noorsootöö “bränding” ja mainekujundus.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 12.00 akad/t

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.06.2018 10:00 - 07.06.2018 17:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.06.2018 09:00 - 08.06.2018 16:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

IV moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.06.2018 - 20.06.2018

Vaata detailset infot

Sisu: Mudeli tutvustamine

Teemad:
- kuhu oleme jõudnud: KOV noorsootöö korralduse mudel lähteülesandest tegevuskavani;
- jätkusuutlikkus ja mõju suurendamine – tegevused – tulemused – hindamine ja tulemuste levitamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 8.00 akad/t

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.06.2018 10:00 - 20.06.2018 14:00

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse