Erinevad õppemeetodid humanitaar- ja sotsiaalainetes - eesmärgist refleksioonini

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on analüüsida ja luua nüüdisaegsel õpikäsitlusel põhinevaid uuenduslikke õppeviise; analüüsida oma ja toetada kolleegide professionaalset arengut.
Toimumise aeg: 22.08.2018 - 18.09.2018
Maht: 52.00 akad/t
  • Auditoorne: 22 akad/t
  • Iseseisev töö: 30 akad/t
Osalejate arv: 25 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Triinu Laar, triinu.laar@vormsi.ee
Toimumise koht
Aadress: JõGEVA MAAKOND
Lisainfo: 22.-23. august Mokko maahotell
18. september Tartu Ülikool 22. august Õhinast ja õppimisest
10.00-11.00 Õhinaga õppima!
11.00-11.45 Praktiline amps: väärtuste püramiid
11.45-12.15 Sirutuspaus
12.15-13.45 Õhinaga õppima? Nüüdisaegse õpikäsituse elemendid. Praktiline amps: väärtusdilemmaga juhtumid
13.45-14.30 Lõuna
14.15-15.45 Õhinaga õppima!! - avastus- ja projektõppest
15.45-16.15 Sirutuspaus
16.15-17.45 Filmiõppest ja projektist 'Ajalugu ekraanil'
18.00-19.00 Õhtusöök
19.00-20.30 Filmiõppest veel. Jutuviha meetod

23. august Taina valmistamise päev
8.00-9.00 Hommikusöök
9.00-10.45 Õpiretsepti valimine
10.45-11.15 Sirutuspaus
11.15-12.00 Õpitaina põhikomponendid. Motivatsioon ja teemaõpe
12.00-12.30 Reisiõpe
12.30-12.45 Sirutuspaus
12.45-13.15 Ideekavandid LePlanneris
13.15-14.00 Lõunasöök
14.00-15.30 Sõtkume õpitaina valmis. Töö oma stsenaariumiga
15.30-15.45 Kokkuvõte ja edasised plaanid

18. september Messid ja raudvara
10.30 tervituskohv
11.00-12.30 Trialoogiline õppimine ja kollegiaalne toetamine
Tööriistade messiala 1. Valminud tööde esitlus koos videotreeninguga
12.30-12.45 Sirutuspaus
12.45 -13.45 Tööriistade messiala 2. Valminud tööde esitlus koos videotreeninguga
13.45-14.15 Lõuna
14.15-15.45 Tööriistade messiala 3. Valminud tööde esitlus koos videotreeninguga
15.45-16.00 Sirutuspaus
16.00-17.00 Viimane esitlus. Tagasivaade ja tagasiside
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Kompetentsimudel Õpetaja kompetentsimudel
Õpiväljundid: Koolituse läbinud õpetaja
1) analüüsib õpimeetodeid nüüdisaegsest õpikäsitlusest lähtuvalt;
2) planeerib nüüdisaegsel õpikäsitlusel põhinevat õppetööd põhikooli- ja gümnaasiumiastmes, kasutades digivahendeid ja -rakendusi;
3) analüüsib suuliselt ja kirjalikult oma professionaalset arengut;
4) inspireerib, juhendab ja nõustab oma kolleege õppeprotsessi juhtimisel ja analüüsimisel, õppijate arengu toetamisel, klassi/rühma juhatamisel ja ainedidaktikas;
5) toetab kolleegide professionaalset arengut, tagasisidestab kolleegide koostatud stsenaariumeid;
6) juhib meeskonnatööd ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid õpikeskkonna ja õppetegevuse arendamiseks.
Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog, Õppejuht, Haridusasutuse juht.
Põhikooli ja gümnaasiumi humanitaar- ja sotsiaalainete õpetajad
Haridusastmed: Üldharidus
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on analüüsida ja luua nüüdisaegsel õpikäsitlusel põhinevaid uuenduslikke õppeviise; analüüsida oma ja toetada kolleegide professionaalset arengut.
Sisu: Nüüdisaegse õpikäsituse elemendid
Nüüdisaegsest õpikäsitusest lähtuva metoodika näited
Nüüdisaegse õpikäsituse hindamisvahendid
Ideekavandite korje ja loomine
Kogemusretk
Idee arendamine kavandiks
Õppijate vastutuse ja motivatsiooni tekitamine ja hoidmine
Trialoogiline õppimine ja kollegiaalne toetamine
Meetodite esitlus (videotreening)
Digitaalse õpiloo koostamine
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Aktiivne osalemine õppetöös ja õpiväljundite saavutamine.
Lõpudokument: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Andrus Org - eesti kirjanduse lektor (TÜ), Herbert Masingu kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja.
Maigi Vija - emakeeleõpetuse assistent (TÜ).
Aleksandra Sooniste - Tartu Katoliku kooli arendusjuht ja sotsiaalainete õpetaja .
Olga Schihalejev - religioonipedagoogika dotsent (TÜ), Hugo Treffneri gümnaasiumi usundiõpetuse õpetaja.
Maarja Ojamaa - TÜ semiootika teadur.
Triinu Laar - metoodik (TÜ).
Mari-Liis Nummert - TÜ eetikakeskuse projektijuht, Sillaotsa kooli ühiskonnaõpetuse õpetaja
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus

Tagasi kalendrisse